Maritime_Industrie"class=

Σχετικά με το GMS Instruments

Η δ ω ωσ Η αποστολ ς

Επειδήξέρουμετιχρειάζεταιγιανατελειώσουμετηδουλειά。αι η ν π ο σχεσ σή μας。

Στηναυτιλία,τιςυπεράκτιεςδραστηριότητεςκαιτονβιομηχανικότομέαόλαπεριστρέφονταιγύρωαπότηνακρίβειακαιτηνταχύτητα。Γνωρίζουμεότιηευελιξίασεαυτέςτιςαγορέςείναιαπαραίτητη。Καιωςειδικόςσταόργαναμέτρησης,ρύθμισηςκαιελέγχου,είμαστεέτοιμοιναδράσουμεγρήγορακαισύμφωναμετιςδιάφορεςεπιθυμίες-τωνμηχανικών,τωνμηχανικών,τωναγοραστών,τωνπλοιοκτητώνκαιπολλώνάλλωντελικώνχρηστών。δεδομ ι κ ο ο ε λεπτό με ετρ ει。Επομένως,πρέπειναμπορείτεναβασίζεστεσεένανπρομηθευτήπουμπορείνααντλήσειάμεσααπότηβαθιάριζωμένηγνώσηπάνωαπε50ότών。Καιαπόέναεκτεταμένοαπόθεμαπροϊόντων,ώστε,ότανπρόκειταιγιακάτιτέτοιο,ηταχύτηταναείναιεγγυημένη。

Έτσι,ότανπρόκειταιγιακάτιτέτοιο,ηταχύτηταείναιεγγυημένη!

Σεαυτόντοναπαιτητικόκόσμ,οοιάνθρωποιτουGMS仪器είναιαυτοίπουδίνουννόημαστιςυπηρεσίεςμας,μέραμετημέρα。Παράγονταςκαισυντηρώνταςόργαναυψηλήςεξειδίκευσηςκαιακρίβειας。Μετησυναρμολόγηση,τηνεπισκευήκαιτηβαθμονόμησητεχνικούεξοπλισμού。Καιμετηνάμεσηδιεκπεραίωσηεπειγόντωναιτημάτων。Αλλάκυρίωςμετηνκατανόησητηςαξίαςόταντοπαρεχόμενοαγαθόήηπαρεχόμενηυπηρεσίαλειτουργεί。Αυτόμπορείναγίνειμόνομετηλειτουργίαμιαςενιαίαςομάδας-συνεργαζόμενοι,συνεισφέρονταςοκαθέναςτηδικήτουτεχνογνωσία,τηνκαρδιάκαιτηνψυχήτου。Όλααυτάμετηγνώσηότιμπορείτεναβασίζεστεστουςσυναδέλφους,τουςκατασκευαστέςκαιτουςπρομηθευτές。Αυτήησυνεργασίασημαίνειότιέχουμετονέλεγχο,τώρακαιγιατιςεπόμενεςδεκαετίες。

Μετιςυπηρεσίεςμας,οιπιστοίαλλάκαιοινέεςγενιέςπελατώνμαςμπορούννασυνεχίσουνναευημερούν。Όχιμόνοεπειδήπαραδίδουμεπροϊόντακαιυπηρεσίεςγρήγορα,αλλάεπειδήξέρουμετιχρειάζεταιγιανατελειώσειηδουλειά。αι η ν π ο σχεσ σή μας。Μεαυτόντοντρόποδημιουργούμεμόνιμεςσχέσεις-αρκετάμικρέςώστεναείμαστεπροσωπικέςκαιευέλικτες,αλλάαρκετάμεγάλεςώστεναπαραμένουμεεπαγγελματίεςκαιειδικοίστοντομέαμας。Με α τ ν ν τον το π παραμ ο ο Με μπροστά。

GMS仪器有限公司

Έναςευέλικτοςκαιαξιόπιστοςσυνεργάτηςπροϊόντωνκαιυπηρεσιώνποιότηταςκαιανθεκτικότητας,μεγνώσηκαιεπαγγελματισμόπουσυνδυάζονταισεένανολοκληρωμένοπρομηθευτή。

2019 - σ ν ρα

Υποστήριξηκάθεδιαδικασίαςμετηνκαλύτερηδυνατήλύση
Υπηρεσία

Εδώκαισχεδόν50χρόνια,ηεξυπηρέτησηήτανκαιθαπαραμείνειστοεπίκεντροτουGMS仪器。Είμαστεεδώγιανασαςπαρέχουμετιςκαλύτερεςδυνατέςλύσεις。Είτεπρόκειταιγιαεπείγουσαπαράδοση,είτεγιαβαθμονόμησητηςτελευταίαςστιγμήςπριναπότοναπόπλου,είτεγιακρίσιμαόργαναπουθαδιατηρήσουντηλειτουργίατηςδιεργασίαςσας。变通变通变通变通变通变通变通变通变通变通变通变通

Καινοτόμο

Ωςδιανομέαςκορυφαίωνεμπορικώνσημάτων,οικαινοτομίεςαπόπρώτοχέριδεναναπτύσσονταισταγραφείαμας。Αυτόόμωςπουμπορούμενακαινοτομήσουμεείναιοτρόποςσκέψης。Προσπαθούμεναφέρουμετονχρήστηκαιτονκατασκευαστήπιοκοντάοέναςστονάλλογιανακαταλήξουμεστηνκορυφαίαλύση。Ητροποποίησητωνυπαρχόντωνπροϊόντωνστιςδικέςσαςειδικέςαπαιτήσειςαποτελείζωτικόμέροςαυτούτουεγχειρήματος)。

Σεβασμός

ΣτοGMS仪器πιστεύουμεότιόλοιείναιίσοικαιπρέπεινααντιμετωπίζονταιμετονσεβασμόπουτουςαξίζει,τελείακαιπαύλα。

Υπεύθυνη

Ότανδιακυβεύονταιανθρώπινεςζωές),δενυπάρχουνπεριθώριαγιαλάθη。”Γιαυτόαναλαμβάνουμετηνευθύνηγιαό,τικάνουμε。Τονασυμβουλεύουμετονπελάτημαςείναικάτιπερισσότεροαπότοναπροσφέρουμεαπλώςμιαλύση。Απαιτείκατανόησηγιατηνκατάστασηκαιτοπεριβάλλον。

Στερεά

Προσπαθούμενασαςπροσφέρουμετηνίδιαποιότηταπουπροσφέρουμετατελευταί50χαρόνια,κάθεμέρα。

Κατηγορίες

GMS仪器έχειδημιουργήσειέναισχυρόδίκτυοσχεδόνόλωντωνσημερινώνκαιδιάσημωνκορυφαίωνεμπορικώνσημάτωνπουβρίσκονταισεαπόθεμαστοΡότερνταμ。Εάντοπροϊόνπουζητάτεδενυπάρχεισεαπόθεμα,διαθέτουμεέναδίκτυοπρομηθειώνγιατηνταχείαπαράδοσητωνεξαρτημάτων。Επικοινωνήστεμαζίμαςγιαπερισσότερεςπληροφορίες。

Γνωρίστε την ομ δα

Ειδικοί του GMS
珀斯"class=
Αντιπρόσωποςπωλήσεων

珀斯Hameetman

Marjan"class=
Διοικητικόςβοηθός

Marjan西蒙斯

克里斯蒂安•"class=
Διαχειριστήςέργολ/υογισμού

克里斯蒂安·范·穆里克

罗恩"class=
Διευθυντής物流& Παραγωγής

罗恩·沃格尔

Διευθυντήςλογαριασμού/προϊόντος)

Erik-Jan维瑟

爱德华。"class=
Διευθυντήςπωλήσεων

爱德华·范·多恩

Μάρκετινγκ & Επικοινωνία

黛比Lievaart

辛迪"class=
Διευθυντής f&a / Ελεγκτής

Cindy Slot-Korevaart RA

Ger_Mist-Grey_ (A) _Web。开头"class=
Χειριστήςαποθήκης

蒙古包何曼思

Εκπαιδευόμενος χειριστ祭祀ς αποθ祭祀ς

Shantienne阿玛莉亚

土地肥沃的"class=
Εξυπηρέτησηπελατών

Marlies van der Tuuk

塞巴斯蒂安。"class=
Αντιπρόσωποςπωλήσεων

塞巴斯蒂安Kelderman

巴特"class=
ΔιευθύνωνΣύμβουλος)

巴特·德·哈恩

塔玛拉"class=
Αγοραστής

塔玛拉Wolders

砂光机"class=
Διευθυντήςλογαριασμού

桑德·德·科宁

埃姆"class=
Διευθυντήςλογαριασμού

维姆·范·厄尔塞尔

Χειριστήςαποθήκης

伦纳德·范·科滕

Μηχανικόςπαραγωγής

埃德温·范德图克

安德烈斯"class=
ΔιευθύνωνΣύμβουλος)

安德烈斯·范·艾雅滕

组长Εξυπηρέτηση πελατών

南达Groenewoud

Linard_Mist-Grey_ (A) _Web。开头"class=
Χειριστήςαποθήκης

Linard怪物

Αντιπρόσωποςπωλήσεων

马库斯·弗兰克

Tharwat"class=
Κέντρο εξ ν πηρ ησης τεχνικών υπηρεσιών

Tharwat Younan

Τεχνικόςσέρβις

Jeroen van Wijngaarden

Αντιπρόσωποςπωλήσεων

米歇尔奥地利

米兰"class=
Διευθυντήςμάρκετινγκ

米兰布尔

Εκπαιδευόμενος χειριστ祭祀ς αποθ祭祀ς

Kacper鲍勃

Mirjam"class=
Αντιπρόσωποςπωλήσεων

米里亚姆·范·多普

Rianda"class=
Βοηθός Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Rianda Vlietland

Νεαρός αντιπρόσωπος πωλ ν

简·范德·普拉斯

Μηχανικόςυπηρεσιών

罗伯特Huizennga

杰西"class=
Αγοραστής

Jesse van Eijnatten

Monique"class=
Αγοραστής

Monique Meulenberg

Αντιπρόσωποςπωλήσεων

米切尔鲁斯

琳达"class=
Αντιπρόσωποςπωλήσεων

琳达·范登·赫里克

蕾奥妮"class=
Εξυπηρέτησηπελατών

莱奥尼·范·赞德特

Shirley_Mist-Grey_ (A) _Web。开头"class=
Αντιπρόσωποςπωλήσεων

雪莉·范德卢格特

Κέντροεξυπηρέτησης

达安·范登·伯格

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Αυτήτηστιγμήέχουμε1προσφορέςεργασίαςγιανατιςδείτε! Προβολή προσφορών εργασ末梢ας
GMS_Instruments_Cusotmer_Service"class=

Θέλετε ν γ γ ετε σε επαφ;

Επικοινωνήστεμετονειδικόμαςήσυμπληρώστετηφόρμαεπικοινωνίαςγιαναζητήσετεπερισσότερεςπληροφορίες。

土地肥沃的"class=

Marlies van der Tuuk

Εξυπηρέτησηπελατών

Γενικήεπαφή

Driemanssteeweg 190
3084 cb Ρότερνταμ
Ολλανδία

Κέντροεξυπηρέτησης

Για λες τις ερωτ在中国境内的渡假村中渡假村中渡假村

Προβολή κ

Μέσα κοινω ω ικ ς δικτ ζ σης

GMS仪器办公室"class=