Maritime_Industrie”class=

Provacy-politikk

Retningslinjer for person

Vi er veldig glade for at du har vist interesse for vår virksomhet。ledelsen av særlig høy优先级。Bruk av nettsidene til GMS Instruments er mulig uten å oppgi personopplysninger, men hvis en registrert ønsker å bruke spesielle bedriftstjenester via nettstedet vårt, kan det bli nødvendig å behandle personopplysninger。Hvis behandling av personopplysninger er n æ dvendig og det ikke finnes noe lovfestet grunnlag for slik behandling, innhenter vi vanligvis samtykke fra den registrerte。

Behandlingen av personopplysninger, for eksempel navn, address, e- postaddress eller telefonnummer til en registrert, skal alltid være i tråd GDPR (GDPR) gi samsvar med de landspesifikke personvernbestemmelsene som gjelderVed hjelp av denne personvernerkler æringen ønsker vår virksomhet å informere allmennheten om arten, omfanget og formålet med personopplysningene vi samler inn, bruker og behandler。视频提供登记信息的hjelp av denne personvernerk æringen om retteghtene de har krav på。

Som behandlingsansvarlig har GMS Instruments iverksatt en rekke tekniske og organisatoriske tiltak å sikre best mulig beskyttelse av personopplysninger Som behandles på dette nettstedet。internet baserte dataoverf oringer kan imidlertid i prinsippet ha sikkerhetshull, slik at absolutt beskyttelse ikke kan garanteres。Av denne grunn står enhver registrert fritt til å overføre personopplysninger til oss på alternative måter, f.eks。通过电话。

1.Definisjoner

GMS Instruments er basert på vilkårene euroiske lovgien vedtakelsen av den general person vernerk æringen (GDPR)。Vår personvernerkll æring skal være leselig og forståelig for allmennheten, så vel som for våre kunder og forretningspartnere。å sikre dette vil vi først forklare terminologien som brukes。

我denne personvernerkler æringen bruker vi blant annet følgende begreper:

一)Personopplysninger

医务人员(“den registrerte”)。En identifiserbar fysisk person er En person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av En identifikator, f.eks。Et navn, Et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en nettidentifikator eller ett eller flere elementer som er speifikke for den fysiske personens fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet。

b)登记室

登记人的身份查验查验查验查验查验查验查验查验查验查验查验查验查验查验查验查验查验查验查验查验查验查验查验查验查验查验查验。

c) Behandling

Behandling er enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger eller en samling av personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks。Innsamling,登记,组织,strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering overføring, spredning eller enhver annen形式为tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samj øring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring。

d) Begrensning av behandlingen

Begrensning av behandling er merking av lagrede personopplysninger med sikte på å begrese behandlingen av dem i fremtiden。

e)分析器

Med profering menes enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som består i bruk av personopplysninger for å vurdere bestemte personlie forutsi forhold vedrørende den fysiske personens arbeidsprestasjoner, økonomiske sitasjon, helse, personlie preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, oppholdssted eller bevegelser。

f) Pseudonymisering

假名er behandling av personopplysninger på en slik måte at personopplysningene ikke lenger kan tilskrives en bestemt registrert uten bruk av tilleggsopplysninger, forutsatat slike tilleggsopplysninger oppbeysninger separat og underlagt tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene ikke tilskrives en identifisert eller identifiserbar fysisk person。

g) behandlingsanvarlig eller behandlingsanvarlig med ansvar for behandlingen

Behandlingsansvarlig eller behandlingg er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighet, institutusjon eller annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålene med og midlene for behandlingen av personopplysninger;Dersom formålene med og midlene for slik behandling er fastsatt I unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett, kan den behandlingsansvarlige eller de særlige kriteriene for utpeking av denne fastsettes I unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett。

h) Databehandler

Databehandler er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institutusjon eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige。

我)Mottaker

Mottaker er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, et byrå eller et annet organ som personopplysningene utleveres til, enten det er en tredjepart eller ikke。我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们;Disse offentlige myndighetenes behandling av Disse opplysningene skal være I samsvar med gjeldende personvernregler I henhold til formålet med behandlingen。

j) Tredjepart

Tredjepart eren fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institutusjon eller organ som ikke er den registrerte, den behandlingsansvarlige, databehandleren eller personer som under den behandlingsansvarliges eller databehandlerens direkte myndighet er autorisert til å behandle personopplysninger。

k) Samtykke

Samtykke fra den registrerte er enhver frivillig, spesifikk, informert og utvetydig viljesytring fra den registrerte der haneller hunved en erkler æring eller en tydelig bekreftende搬运女孩坐Samtykke直到搬运人。

2.Navn og地址直到den behandlingsansvarlige

Behandlingsansvarlig i henhold till den general personvernforordningen (GDPR), annen personvernlogive some gjelder i eu medlemsstatater og andre bestemmelser knyttet till personverner:

GMS仪器

Driemanssteeweg 190

鹿特丹CB 3084号

Zuid-Holland

Tlf: 0031102938888

E-post: info@gms-instruments.nl

Nettsted: //www.budvahoteli.com

3.Informasjonskapsler

Nettsidene直到GMS仪器bruker informasjonskapslerInformasjonskapsler tekstfiler som lagres i et数据系统通过en nettleser。

Mange nettsteder og serverbruker informasjonskapsler。管理informasjonskapsler inneholder en såkalt informasjonskapsel-ID。En informasjonskapselen - id er En unik标识符。Den består av en tegnstrensom gjør在netttsider og servere kan tilordnes Den spesifikke netttleseren der informasjonskapselen ble lagret。关于be økte nettlesder og server å skille den enkelte nettleseren til datasubjektet fra andre nettlesere som inneholder andre informasjonskapsler。En bestemt netttleser kan gjenkjennes og identifiseres ved hjelp av den unike informasjonskapsel-ID-en。

Ved hjelp av informasjonskapsler kan GMS Instruments tilby brukerne av dette nettstedet mer brukervennlige tjenester som ikke ville vært mulig uten informasjonskapsler。

带hjelp av en informasjonskapsel kan informasjonen og tilbudene på nettstedet vårt optimaliseres med tanke på brukeren。Informasjonskapsler lar oss, som tidligere nent, gjenkjenne brukerne av nettstedet vårt。Formålet med denne gjenkjennelsen er å gjøre det enklere for brukerne å bruke nettstedet vårt。Nettstedsbrukeren som bruker informasjonskapsler, trenger f.eks。Ikke å oppgi tilgangsdata hver gang nettstedet åpnes, fordi dette overtas av nettstedet, og informasjonskapselen lagres dermed på brukerens数据系统。Et annet eksempel er informasjonskapselen i en handlekurv i en netttbutikk。Nettbutikken husker artiklene som en kunde har lagt i den virtuelle handlekurven via en informasjonskapsel。

Den registrerte kan når som helst forhindre at informasjonskapsler plasseres via nettstedet vårt ved hjelp av en tilsvarende innstilling i nettleseren som brukes, og kan dermed permanent nekte plassering av informasjonskapsler。Videre kan allerede innstilte informasjonskapsler slettes når som helst via en nettleser eller annen programvare。我也喜欢荨麻。Hvis den registrerte deaktiverer innstillingen av informasjonskapsler i nettleseren som brukes, kan det hende at ikke alle funksjonene på nettstedet vårt kan brukes full ut。

4.一般资料和信息

Nettstedet GMS Instruments samler inn en rekke general data og informasjon når en registrert eller et automatisert system åpner Nettstedet。Disse generelle dataene og opplysningene lagres i serverens loggfiler。inhentet kan ære (1) nettlesertyper og -versjoner som brukes, (2) operativsystemet som brukes av tilgangssystemet, (3) nettstedet som et tilgangssystem når nettstedet vårt fra (såkalte henvisere), (4) undernettsteder, (5) dato og klokkeslett for tilgang til nettstedet, (6) en internet -protokolladresse (ip - address), (7) internet -tjenesteleverandøren til tilgangssystemet og (8) andre lignende data og informasjon som kan brukes i tilfelle angrep på våre it systemer。

GMS仪器公司的信息记录系统。Snarere er denne informasjonen nødvendig for å (1) levere innholdet på nettstedet vårt riktig, (2) optimalisere innholdet på nettstedet vårt samt annonsering, (3) sikre den langsiktige levedyktigheten til våre informasjonsteknologysemer og nettstedsteknologi, og (4) gi rettshåndhevende myndigheter den informasjonen som er nødvendig for straffeforfølgelse i tilfelle cyberangrep。Derfor analyserer GMS Instruments anonymt innsamlede data og informasjon statissk, med sikte på å øke databeskyttelsen og datasikkerheten til vår virksomhet, og for å sikre et optimalt beskyttelsesnivå for personopplysningene vi behandler。匿名数据资料,服务器日志文件,lagres,技术,fra, allle person, plysninger, som, oppgis, av, den registry。

5.Kontaktmulighet via nettstedet

Nettstedet GMS Instruments inneholder informasjon som muliggjør rask elektronisk kontakt med vår virksomhet, samt direkte kommunikasjon med oss, som også inkluderer en generell address for såkalt elektronisk post (e- postaddress)。Hvis en registrert kontakter den behandlingsansvarlige via e-post eller via et kontaktskjema, lagres personopplysningene som overf ores av den registrerte automatisk。Slike personopplysninger som overføres på frivillig basis av en registrert til den behandlingsansvarlige, lagres med det formål å behandle eller kontakte den registrerte。Det skjer ingen overføring av disse personopplysningene til tredjeparter。

6.Rutinemessig sletting og blokkering av personopplysninger

Den behandlingsansvarlige skal behandle og lagre personopplysningene til Den registrerte bare så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med lagringen, eller så langt dette er fastsatt av Den europeiske lovgiveren eller andre lovgivere i lover eller forskrifter som Den behandlingsansvarlige er underlagt。

Hvis lagringsformålet ikke er aktuelt, eller Hvis en lagringsperiode foreskrevet av den europeiske lovgiveren eller en annen kompetent lovgiver utløper, blokkeres eller slettes personopplysningene rutinemessig i samsvar med lovkravene。

7.Den registrertes rettigheter

a) Rett till bekreftelse

Enhver registrert skal ha rett til å få bekreftelse fra den behandlingsansvarlige på om personopplysninger om vedkommende behandles eller ikke。Dersom en registrert æ nsker å benytte seg av denne retten til bekreftelse, kan han eller hun når som helst kontakte en ansatt hos den behandlingsansvarlige。

b) Rett直到innsyn

Hver register skal ha rett til når som helst å få免费信息fra den behandlingsansvarlige om personopplysningene som er lagret om ham eller henne, og en kopi av denne informasjonen。Videre giir de europeiske direktivene og forordningene den registrerte tilgang til følgende informasjon:

Formålet med behandlingen;

De berørte kategoriene av personopplysninger;

Mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er eller vil bli utlevert til, særlig mottakere I tredjestater eller internasjonale organisasjoner;

Der det er mulig, det planlagte tidsrommet personopplysningene skal lagres, eller, dersom dette ikke er mulig, kriteriene som brukes for å fastsette dette tidsrommet;

Retten til å anmode den behandlingsansvarlige om retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandling av personopplysninger om den registrerte, eller til å motsette seg slik behandling;

Retten til å klage til en tilsynsmynighet;

Dersom personopplysningene ikke er samlet inn fra den registrerte, all tilgjengelig informasjon om kilden;

forkomsten av自动注液,她下剖分,som nevnt I artikkel 22 nr. 1 og 4 I personvernforordningen, og, I det minste I disse tilfelene, mensfull informasjon om logikken som er involvert, samt betydningen og de forventede konsekvensene av slik behandling for den registrerte。

Videre skal den registrerte ha rett til å få informasjon om hvorvidt personopplysninger overføres til en tredjestat eller en国家内部组织。Dersom dette er tilfelle, skal den registrerte ha rett til å bli informert om de egnede garantiene knttte til overføringen。

Dersom en registrert æ nsker å benytte seg av denne innsynsretten, kan han eller hun når som helst kontakte en hvilken som helst ansatt hos den behandlingsansvarlige。

c) Rett直到retting

Enhver registrert skal ha den rett som er gitt av den europeiske loviske,直到å få uriktige personopplysninger om seg selv rettet av den behandlingsansvarlige uten ugrunnet opphold。Tatt i betraktning formålet med behandlingen skal den registrerte ha rett til å få ufullstendige personopplysninger utfylt, herunder ved å gi en supplerende erklæring。

Hvis en registrert ønsker å utøve denne retten til retting, kan han eller hun når som helst kontakte en ansatt hos den behandlingsansvarlige。

d) Rett til sletting (Rett til å bli glemt)

Enhver registrert skal ha rett til å kreve at den behandlingsansvarlige letter personopplysninger om vedkommende uten ugrunnet opphold, og den behandlingsansvarlige skal ha plikt til å slette personopplysninger uten ugrunnet opphold dersom ett av følgende grunnlag kommer til anvendelse, så lengge behandlingen ikke er nødvendig:

Personopplysningene er ikke lenger nødvendige for formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for。
Den registrerte trekker tilbake samtykket som behandlingen er basert på i henhold til personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a) eller artikkel 9 nr. 2 bokstav a), og det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for behandlingen。
Den registrerte motsetter seg behandlingen i henhold til artikkel 21 nr. 1 i personvernforordningen, og det ikke forreligger tungtveiende berettigede grunner for behandlingen, eller Den registrerte motsetter seg behandlingen i henhold til artikkel 21 nr. 2 i personvernforordningen。
人是不可貌相的。
Personopplysningene må slettes for å oppylle en rettslig forpliktelle i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som den behandlingsansvarlige er underlagt。
人们在这里被禁止在这里被禁止。
Hvis en av de venvennte grunnene gjelder, og en registrert ønsker å be om sletting av personopplysninger som er lagret av GMS Instruments, kan han eller hun når som helst kontakte en ansatt hos den behandlingsansvarlige。En ansatt hos GMS Instruments skal sørge for at anmodningen om sletting etterkommes umiddelbart。

Dersom窝behandlingsansvarlige har offentliggjort personopplysninger og我henhold直到artikkel 17 nr。1 er forpliktet直到slette personopplysningene,窝behandlingsansvarlige顺风社,idet侦破助教hensyn直到tilgjengelig各种og kostnadene ved gjennomfø摔跤,treffe rimelige tiltak, herunder tekniske tiltak,为underrette安德烈behandlingsansvarlige som behandler personopplysningene, om在窝registrerte har anmodet om slike behandlingsansvarlige sletter eventuelle lenk胡麻,Eller kopier Eller reproduction duksoner av, disse personopplysningene, I den grad behandling ikke er nødvendig。En ansatt i GMS Instruments vil iverksette nødvendige倾斜i hvert enkelt tilfelle。

e) Rett直到å begrense behandlingen

Hver register ert skal ha rett til å kreve at den behandlingsansvarlige behandlingen dersom ett av følgende gjelder:

Den regierte bestrider riktigheten av personopplysningene, i en periode som gjør det mulig for Den behandlingsansvarlige å kontrollere riktigheten av personopplysningene。

Behandlingen er ulovlig, og den registrerte motsetter seg sletting av人plysningene og ber i stedet om在破碎的av dem。

Den behandlingsansvarlige trenger ikke lenger personopplysningene for formålene med behandlingen, men Den registrerte trenger dem for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav。

Den registrerte har motsatt seg behandling i henhold直到artikkel 21 nr. 1 i personvernforordningen i påvente av在det kontrolleres om Den behandlingsansvarliges berettigede grunner veier tyngreen enn Den registrertes。

Hvis en av de ovvennte vilkårene er oppfylt, og en registrert ønsker å be om begrensning av behandlingen av personopplysninger som er lagret av GMS Instruments, kan han eller hun når som helst kontakte en ansatt hos den behandlingsansvarlige。Den ansatte på GMS Instruments vil sørge for å begrese behandlingen。

f) Rett till dataportabilet

Hver registrert skal ha den rett som er get av den europeiske lovgiver,直到å motta personopplysningene om seg selv, som ble get til en behandlingsansvarlig, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart格式。汉埃勒匈牙利语哈哈但直到一个顺风社overfø再保险disse opplysningene直到en annen behandlingsansvarlig展示hindringer联邦铁路局窝behandlingsansvarlige som personopplysningene er gitt胡麻,sa lenge behandlingen er basert pa samtykke我henhold直到personvernforordningen artikkel 6 nr。1 bokstav)埃勒artikkel 9 nr。2 bokstav),埃勒pa en avtale henhold直到artikkel 6 nr。1 bokstav b)我personvernforordningen,噩behandlingen utføres automatisert,Så lange behandlingen ikke er nødvendig for å utføre en oppgave I allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt。

Videre skal den registrerte ved utøvelse av sin rett til dataportabilitet i henhold til artikkel 20 nr. 1 i personvernforordningen ha rett til å få overført personopplysninger direkte fra en behandlingsansvarlig til en annen, dersom det er teknisk mulig og dette ikke påvirker andres rettigheter og friheter negativt。

å utøve retten til dataportabilitet kan den registrerte når som helst kontakte en hvilken som helst ansatt hos GMS仪器。

g) Innsigelsesrett

Enhver registrert skal ha rett til når som helst, av grunner knyttet til vedkommendes særlige sitasjon, å motsette seg behandling av personopplysninger om vedkommende som er basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav e) eller f) i personvernforordningen。黛特gjelder også剖析basert på disse bestemmelsene。

GMS Instruments skal ikke lenger behandle personopplysningene i tilfelle insigrav, med mindre vi kan påvise tvingende berettigede grunner for behandlingen som veier tyngreen enn den registrertes interesser, rettigheter og friheter, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav。

Dersom GMS Instruments behandler personopplysninger for direktemarkedsføringsformål, skal den registrerte ha rett til når som helst å motsette seg behandling av personopplysninger om ham eller henne for slik markedsføring。黛特gjelder profilering i den grad den er knttet til slik direkte markdsf øring。Hvis den registrerte motsetter seg behandling for direkte markdsf øring overfor GMS Instruments, vil GMS Instruments ikke lenger behandle personopplysningene for disse formålene。

I tillegg har den registrerte rett til, av grunner knttet til hans eller hennes særlige sitasjon, å motsette seg at GMS Instruments behandler personopplysninger om ham eller henne for vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller for statistical ske formål I henhold til artikkel 89 nr. 1 I personvernforordningen, med mindre behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave I allmennhetens interesse。

å utøve retten til å proteere kan den registrerte kontakte en hvilken som helst ansatt hos GMS仪器。I tillegg kan den registrerte I bbindelse med bruk av informasjonssam漏斗jenester, og uten hensyn til direktiv 2002/58/EF, uto ve sin rett til å抗议vevehjelp av automatiserte中部vevebruk av tekniske spifikasjoner。

h)自动的个人- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Enhver registrert skal ha rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling, herunder profering, som har rettsvirkning for vedkommende eller på tilsvarende måte i betydelig grad påvirker vedkommende, så lenge avgjørelsen 1) ikke er nødvendig for inngåelse eller oppfyllelse av en avtale mellom den registrerte og en behandlingsansvarlig,Eller 2) ikke er hjemlet I unionsretten Eller medlemsstatenes nasjonale rett som den behandlingsansvarlige er underlagt, og som også fastsetter egnede tiltak for å verne den registrertes rettigheter og friheter og berettigede interesser, Eller 3) ikke er basert på den registrertes uttrykkelige samtykke。

Dersom avgjørelsen (1) er nødvendig for å inngå eller oppfylle en kontrakt melom den registrerte og en behandlingsansvarlig, eller (2) er basert på den registrertes uttrykkelige samtykke, skal GMS Instruments iverksette egnede tiltak for å ivareta den registrertes rettigheter og friheter og berettigede interesser, i det minste retten til å få menneskelig inngripen fra den behandlingsansvarliges side, til å uttrykke sitt synspunkt og bestride avgjørelsen。

Hvis den registrerte ønsker å utøve rettighetene vedrørende automatisert individuell beslutningstaking, kan han eller hun når som helst kontakte en ansatt hos GMS Instruments。

i) Rett til å trekke tilbake samtykke til databeskyttelse

Alle registrerte skal ha rett直到å trekke tilbake sitt samtykke直到behandling av personopplysninger når som helst。

Hvis den registrerte ønsker å utøve retten til å trekke tilbake samtykket, kan han eller hun når som helst kontakte en ansatt hos GMS Instruments。

8.søknader og søknadsprosedyrer的Personvern

Den behandlingsansvarlige skal samle inn og behandings økernes personopplysninger med henblikk på behandlingen av søknadsprosedyren。Behandlingen kan også utføres elektronisk。Dette er særlig tilfelle hvis en søker sender inn tilsvarende søknadsdokumenter via e-post eller ved hjelp av et nettskjema på nettstedet til den behandlingsansvarlige。Hvis den behandlingsansvarlige inngår en arbeidsavtale med en s oker, lagres de insendte opplysningene for å behandle arbeidsforholdet i samsvar med lovkravene。Hvis den behandlingsansvarlige ikke inngår noen arbeidsavtale med søkeren, slettes søknadsdokumentene automatisk to måneder etter at avslaget er meddelt, forutsatt at ingen andre berettigede interesser hos den behandlingsansvarlige er til hinder for slettingen。安德烈·贝雷蒂格德,我在denne sammenheng er f.eks。bevisbyrde i en prosedyre i henhold until den generelle likebehandlingsloven (AGG)。

9.Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og bruk av谷歌Analytics (med anonymiseringsfunksjon)

På dette nettstedet哈尔登behandlingsansvarlige integrert komponenten谷歌分析(med anonymiseringsfunksjonen)。谷歌分析er en nettanalysetjeneste。netttanalyzer er innsamling, insamling og分析av数据来自atferden til besøkende på netttsteder。En webanalysetjeneste samler blant annet inn数据来自hvilket nettsted En person har kommet fra (den såkalte henviseren), hvilke underside som ble be økt, eller hvor ofte og hvor lenge En underside ble sett på。Nettanalyse brukes hovedsakelig til optimalisering av et nettsted og for å gjennomføre en kost-nytte-analyse av internettannonsering。

Operatøren av谷歌Analytics-komponenten er谷歌Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, CA山景城,94043-1351,USA。

webanalyse gjennom谷歌Analytics bruker den behandlingsansvarlige applikasjonen "_gat。_anonymizeIp”。地址地址为ip地址,地址为ip地址,地址为ip地址,地址为ip地址,地址为ip地址,地址为ip地址,地址为ip地址,地址为ip地址,地址为ip地址,地址为ip地址,地址为ip地址,地址为ip地址,地址为ip地址,地址为ip地址,地址为ip地址,地址为ip地址,地址为ip地址,地址为ip地址,地址为ip地址,地址为ip地址,地址为ip地址。

Formålet med谷歌analysis -komponenten er å analysere trafikken på nettstedet vårt。谷歌bruker de innsamlede dataene og opplysningene blant annet til å evaluere bruken av nettstedet vårt og til å levere nettrapporter som viser aktivitetene på nettstedene våre, og til å levere andre tjenester knyttet til bruken av nettstedet vårt for oss。

谷歌Analytics plasserer en informasjonskapsel på den registrertes informasjonsteknologisystem。定义是jonen av informasjonskapsler叉子烤箱。Innstillingen av informasjonskapselen gjør det mulig for谷歌å analysere bruken av nettstedet vårt。Ved hvert oppslag på en av de enkelte sidene på dette nettstedet, som drives av den behandlingsansvarlige og som en谷歌Analytics-komponenten er integrert i, sender nettleseren på den registrertes informasjonsteknologisystem automatisk data via谷歌Analytics-komponenten til谷歌med henblikk på nettannonsering og avregning av provisjoner。I løpet av denne tekniske prosedyren får bedriften谷歌kunnskap om personopplysninger, for eksempel IP-adressen til den registrerte, som blant annet tjener谷歌til å forstå opprinnelsen til besøkende og klikk, og deretter opprette provisjonsoppgjør。

Informasjonskapselen brukes til å lagre personopplysninger,为eksempel tilgangstidspunktet, stedet tilgangen ble gjort fra, og hvor经常den registrerte beser øker nettstedet vårt。Ved hvert be øk på nettstedet vårt overføres slike personopplysninger, inkludert IP-adressen til internet -tilgangen som brukes av den registrerte, til谷歌i USA。Disse personopplysningene lagres av谷歌i USA。谷歌kan overføre disse personopplysningene som samles inn gjennom den tekniske prosedyren, til tredjeparter。

Den registrerte kan, som nevnt ovenfor, når som helst forhindre innstilling av informasjonskapsler via nettstedet vårt ved hjelp av en tilsvarende justing av nettleseren som brukes, og dermed永久nekte innstilling av informasjonskapsler。En slik justing av nettleseren som brukes, vil også forhindre at谷歌Analytics plasserer En informasjonskapsel på den registrertes it系统。I tillegg kan informasjonskapsler som allerede er I bruk av谷歌分析,slettes når som helst via en nettleser eller annen programvare。

I tillegg har den registrerte muligheten til å motsette seg en innsamling av data som genereres av谷歌Analytics, som er relatert til bruken av dette nettstedet, samt behandlingen av disse dataene av谷歌og muligheten til å utelukke slike。For dette formålet må den registrerte laste ned et nettlesertillegg under lenken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout og installere det. dette nettlesertillegget forteller谷歌Analytics gjennom et JavaScript at data og informasjon om besøk på nettsider ikke kan overføres til谷歌Analytics。Installasjonen av nettlesertilleggene betrtes som en insigelse av谷歌。Hvis informasjonsteknologisystemet til den registrerte senere slettes, formateres eller installeres på nytt, må den registrerte installere nettlesertilleggene på nytt for å deaktivere谷歌Analytics。Hvis nettlesertillegget ble avinstallert av den registrerte eller en annen person som kan tilskrives deres kompetanseområde, eller er deaktivert, er det mulig å utføre reinstallering eller reaktivering av nettlesertilleggene。

Ytterligere informasjon og de gjelende personvernbestemmelsene til谷歌kan hentes på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ og på http://www.google.com/analytics/terms/us.html。谷歌Analytics forklares nærmere under følgende lenke https://www.google.com/analytics/。

10.GMS Instruments bruker Hotjar for å bedre forstå brukernes behov og for å optimalisere tjenesten og brukeropplevelsen。Hotjar er en teknologitjeneste som hjelper oss med å forstå brukeropplevelsen vår bedre (f.k ek。Hvor mye tid de brukerpå hvilke sider, hvilke lenker de velger å klikke på, hva brukerne liker og ikke liker osv.), og dette gjør det mulig for oss å bygge og vedlikholde tjenesten vår med tilbakemeldinger fra brukerne。Hotjar bruker informasjonskapsler og andre技术学家å samle inn数据om brukernes atferd og enhetene deres (særlig enhetens ip地址(registreres og lagres kun i匿名形式),enhetens skjermstørrelse, enhestype (unike enhetsidentifikatorer), nettleserinformasjon, geografisk plassering (kun land), foretrukket språk som brukes til å vise nettstedet vårt)。Hotjar lagrer denne informasjonen i en化名brukerprofile。Verken Hotjar eller vi vil noen gang bruke denne informasjonen直到å identifisere个人brukere eller直到å匹配den med ytterligere数据来自个人bruker。就我所知,se Hotjars personvernerk æring。

11.Personvernbestemmelser om anvendelse og bruk av谷歌+

På dette nettstedet har den behandlingsansvarlige integrert谷歌+-knappen som en component。谷歌+ er et såkalt sosialt nettverk。Et sosialt nettverk er en social m æ teplass på internet, Et nettsamfunn, som vanligvis lar brukerne kommunisere med hverandre og samhandle i Et virtuelt rom. Et sosialt nettverk kan fungere som en platform for utveksling av meninger og erfaringer, eller gj æ re det mulig for nettsamfunnet å gi personlig eller forretningsrelatert informasjon。谷歌+ gjør det mulig for brukere av det sosiale nettverket å opprette私人profiler, laste opp bilder og bygge nettverk gjennom venneforespørsler。

Driftsselskapet for谷歌+ er谷歌Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA。

Ved hvert oppslag på en av de enkelte sidene på dette nettstedet, som drives av den behandlingsansvarlige og der en谷歌+-knapp er integrert, lasaster nettleseren på den registrertes informasjonsteknologisystem automatisk ned en visning av den tilsvarende谷歌+-knappen fra谷歌gjennom den分别谷歌+-knappkomponenten。I løpet av denne tekniske prosedyren blr谷歌gjort oppmerksom på hvilken spesifikk underside på nettstedet vårt som ble be økt av den registrerte。Mer detaljert informasjon om谷歌+ er tilgjengelig på https://developers.google.com/+/。

Hvis den registrerte samtidig er logget inn på谷歌+,gjenkjenner谷歌ved hvert oppslag på nettstedet vårt av den registrerog under hele oppholdet på nettstedet vårt, hvilke spifikke under ider på nettstedet vårt som ble be økt av den registrerte。Denne informasjonen samles inn via谷歌+-knappen, og谷歌kobler Denne til den分别谷歌+-kontoen som er knyttet til den registrerte。

Hvis den registrerte klikker på谷歌+-knappen som er integrert på nettstedet vårt og dermed gir en谷歌+ 1-anbefaling, tilordner谷歌denne informasjonen til den registrertes personlige谷歌+-brukerkonto og lagrer personopplysningene。谷歌lagrer谷歌+ 1-anbefalingen til den registrerte og gjør den offentlig tilgjengelig i samsvar med vilkårene og betingelsene som den registrerte har akseptert i denne forbindelse。Deretter lagres og behandles en谷歌+ 1-anbefaling get at av den registrerte på dette nettstedet sammen med andre personopplysninger, for eksempel谷歌+-kontonavnet som brukes av den registrerte og det lagrede bildet, på andre Google-tjenester, for eksempel søkeresultater fra Google søkemotor, den registrertes Google- kononto eller andre steder, f.eks。På nettsider eller我禁止医学annonser。谷歌kan også koble be øket på dette nettstedet med andre personopplysninger som er lagret hos谷歌。谷歌注册者视频视频人的健康医疗det formål å禁止搜索优化谷歌的健康医疗。

Gjennom谷歌+-knappen mottar谷歌informasjon om at den registrerte har be økt nettstedet vårt, dersom den registrerte er logget inn på谷歌+ på tidspunktet for be øket på nettstedet vårt。黛特·斯克杰尔·乌夫亨格夫·姆登·登记册·克勒克·勒克·克勒克·克尔på谷歌+-knappen。

Hvis den registrerte ikke ønsker å overføre personopplysninger til谷歌,kan han eller hun forhindre slik overføring ved å logge ut av谷歌+-kontoen sin før han eller hun bs øker nettstedet vårt。

Ytterligere informasjon og google databeskyttelsesbestemmelser finnes på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/。Flere referanser fra谷歌from谷歌+ 1-knappen finnes på https://developers.google.com/+/web/buttons-policy。

12.Bestemmelser om databeskyttelse i forbindelse med anvendelse og bruk av Twitter

På dette nettstedet har den behandlingsansvarlige integrert komponenter fra推特。Twitter er en flerspråklig, offentlig tilgjengelig mikrobloggtjeneste der brukerne kan publisere og spre såkalte“tweets”,dvs。Korte meldinger som er begrenset直到280 tegn。Disse korte meldingene er tilgjengelige for alle, også de som ikke er pålogget Twitter。推文også直到såkalte følgere av den各自的brukeren。Følgere er andre Twitter-brukere som følger en brukers推特。Videre gir Twitter deg mulighet til å henvende deg til et bredt publikum via emneknagger, lenker eller转发。

Driftsselskapet til Twitter er Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA。

Ved hvert oppslag på en av de enkelte sidene på dette nettstedet, som drives av den behandlingsansvarlige og der en Twitter-komponent (Twitter-knapp) ble integrert, blr nettleseren på den registrertes informasjonsteknologisystem automatisk bedt om å laste ned en visning av den tilsvarende Twitter-komponenten fra Twitter。Ytterligere informasjon om twitter -knappe er tilgjengelig på https://about.twitter.com/de/resources/buttons。I løpet av denne tekniske prosedyren får Twitter kunnskap om hvilken espifikk underside på nettstedet vårt som ble be økt av den registrerte。Formålet med integreringen av Twitter-komponenten er en videreav innholdet på dette nettstedet, slik at brukerne våre kan gjøre denne nettsiden kjent iden digitale verden og øke bs økstallene våre。

Hvis den registrerte samtidig er logget inn på Twitter, registrerer Twitter hver gang den registrerte beserker nettstedet vårt og under hele oppholdet på nettstedet vårt, hvilken spifikk under på nettstedet vårt den registrerte har beserkt。Denne informasjonen samles inn via Twitter-komponenten og knyttes til den registrertes各自的Twitter-konto。Hvis den registrerte klikker på en av Twitter-knappe som er integrert på nettstedet vårt, tilordner Twitter denne informasjonen til den registrertes personlige Twitter-brukerkonto og lagrer personopplysningene。

Twitter mottar informasjon via Twitter-komponenten om at den registrerte har be økt nettstedet vårt, forutsatt at den registrerte er logget inn på Twitter på tidspunktet for be øket på nettstedet vårt。Dette skjer uavhengig av om personen klikker på Twitter-komponenten eller ikke。Hvis en slik overføring av informasjon til Twitter ikke er ønskelig for den registrerte, kan han eller hun forhindre dette ved å logge seg av Twitter-kontoen sin før nettstedet vårt åpnes。

De gjeldende personvernbestemmelsene til Twitter er tilgjenglige på https://twitter.com/privacy?lang=en。

13.Bestemmelser om databeskyttelse i forbindelse med anvendelse og bruk av YouTube

På dette nettstedet har den behandlingsansvarlige integrert komponenter fra YouTube。YouTube er en videoportal på internet som gjør det mulig for videoutgivere og andre brukere å legge ut videoklipp免费,og som også gir免费visning, gjennomgang og kommenter av dem。YouTube lar deg publisere alle typer videoer, slik at du kan få tilgang til både hele filmer og TV-sendinger, samt musikkvideoer, trailere og videoer laget av brukere via internettportalen。

Driftsselskapet til YouTube er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA。YouTube, LLC er et datterselskap av谷歌Inc ., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA。

Ved hvert oppslag på en av de enkelte sidene på dette nettstedet, som drives av den behandlingsansvarlige og der en YouTube-komponent (YouTube-video) ble integrert, blr nettleseren på den registrertes informasjonsteknologisystem automatisk bedt om å laste ned en visning av den tilsvarende YouTube-komponenten。Ytterligere informasjon om YouTube finnes på https://www.youtube.com/yt/about/en/。I løpet av denne tekniske prosedyren får YouTube og谷歌kunnskap om hvilken speifikk underside på nettstedet vårt som ble be økt av den registrerte。

Hvis den registrerte er logget inn på YouTube, gjenkjenner YouTube ved hvert oppslag på en underside som inneholder en YouTube-video, hvilken espifikk underside på nettstedet vårt som ble be økt av den registrerte。Denne informasjonen samles inn av YouTube og谷歌og tilordnes den各自的YouTube-kontoen til den registrerte。

YouTube og谷歌vil motta informasjon gjennom YouTube-komponenten om at den registrerte har besøkt nettstedet vårt, hvis den registrerte på tidspunktet for samtalen til nettstedet vårt er logget inn på YouTube;dette skjer uavhengig av om personen klikker på en YouTube-video eller ikke。Hvis en slik overføring av denne informasjonen til YouTube og谷歌ikke er ønskelig for den registrerte, kan leveringen forhindres Hvis den registrerte logger seg av sin egen YouTube-konto før et oppkall til nettstedet vårt foretas。

YouTubes databeskyttelsesbestemmelser, tilgjengelig på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, gir informasjon om innsamling, behandling og bruk av personopplysninger fra YouTube og谷歌。

14.Rettslig grunnlag为behandlingen

第6(1)条bokstav a i GDPR fungerer som rettslig grunnlag for behandlingsaktiviteter der vi innhenter samtykke for et bebestemt behandlingsformål。Hvis behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som den registrerer part i, for eksempel når behandlingen er nødvendig for å levere varer eller andre tjenester, er behandlingen basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav b i personvernforordningen。Det samme gjelder slike behandlingsoperasjoner som er nødvendige for å gjennomføre tiltak før kontraktsinngåelse, for eksempel ved forespørsler om våre produkter eller tjenester。Er selskapet vårt underlagt en rettslig forpliktelse som krever behandling av personopplysninger, f.eks。å oppfylle skatteforpliktelser, er behandlingen basert på艺术。6(1) bokstav c GDPR。我写信给å beskytte den registrertes eller en annen fysisk persons vitale interesser。Dette ville for eksempel være tilfelle hvis en be økende ble skadet i vårt selskap og hans navn, alder, helseforsikringsdata eller annen viktig informasjon måtte videretil en lege, et sykehus eller en annen tredjepart。Da vil behandlingen være basert på艺术。6 nr. 1 bokstav d I personvernforordningen。 Endelig kan behandlingen være basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav f i personvernforordningen. Dette rettslige grunnlaget brukes for behandlingsaktiviteter som ikke dekkes av noen av de ovennevnte rettslige grunnlagene, hvis behandlingen er nødvendig for å forfølge selskapets eller en tredjeparts berettigede interesser, med mindre slike interesser overstyres av den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter som krever beskyttelse av personopplysninger. Slike behandlingsoperasjoner er særlig tillatt fordi de er spesifikt nevnt av den europeiske lovgiveren. Han mente at en berettiget interesse kan antas å foreligge dersom den registrerte er en kunde av den behandlingsansvarlige (fortalepunkt 47 andre setning i personvernforordningen).

15.De berettigede interessene som forfølges av den behandingsansvarlige eller av en tredjepart

Når behandlingen av personopplysninger er basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav f i personvernforordningen, er vår berettigede interesse å drive vår virksomhet til fordel for alle våre ansatte og aksjonærene。

16.我们的人都很痛苦

Kriteriene som brukes for å bestemme lagringsperioden for personopplysninger, er den分别lovbestemte oppbevaringsperioden。Etter utløpet av denne perioden slettes de tilsvarende opplysningene rutinemessig, så lenge de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle kontrakten eller innlede en kontrakt。

17.杠杆av人plysninger som et lovbestemt eller kontraktsmessig krav;Krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt;Den registrertes plikt til å levere personopplysningene;Mulige konsekvenser av å unnlate å杠杆slike数据

Vi presiserer在杠杆av personopplysninger delvis er lovpålagt (f.k ek。Skatteregler) eller også kan følge av kontraktsbestemmelser (f.k ekts。Informasjon om kontraktspartneren)。Noen ganger kan det være nødvendig å inngå en kontrakt om at den registrerte gir oss personopplysninger, som deretter må behandles av oss。Den registrerer for eksempel forpliktet til å gi oss personopplysninger når selskapet vårt inngår en kontrakt med ham eller henne。Hvis personopplysningene ikke oppgis, vil konsekvensen være at kontrakten med den registrerte ikke kan inngås。Før personopplysninger oppgis av den registrerte, må den registrerte kontakte en ansatt。Den ansatte avklarer for Den registrerte om levering av personopplysningene er påkrevd ved lov eller kontrakt eller er nødvendig for inngåelse av kontrakten, om det er en forpliktelse til å levere personopplysningene og konsekvensene av ikke å levere personopplysningene。

18.预komst av automatisert beslutningstaking

Som et ansvarlig selskap bruker vi ikke automatisk beslutningstaking eller profiling。

Generell kontakt

Driemanssteeweg 190
鹿特丹CB 3084号
荷兰

Servicesenter

为alle dine tjenestespørsmål

Vis servicesenter

Sosiale medier

GMS仪器办公室”class=