Maritime_Industrie”class=

Polityka prowiantowa

Polityka prywatności

巴尔佐się cieszymy, zainteresowanie naszym przedsieybiorstwem。Ochrona danych osobowych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa GMS Instruments。Korzystanie ze stron internetowych GMS Instruments jest molliwe bez podawania danych osobowych;jezeeli jednak podmiot danych chce skorzystac ze specjalnych usug przedsieybiorstwa za pozerrednictwm naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych moze stac się konieczne。jeutli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstaw ustawowych do takiego przetwarzania, z reguy uzyskujemy zgodę od osoby, której dane dotyczą。

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub number telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporzzyzyzeniem o ochronie danych (GDPR) oraz zgodnie z przepisami dotyczzhezycymi ochrony danych obowizujcymi w danym kraju na stronie GMS Instruments。扎pomocą niniejszego owiwiadczenia o ochronie danych nasze przedsiilibiorstwo chciazoby poinformowaic opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy。Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane za pomocą niniejszego owiwiadczenia o ochronie danych o przysgugujagicych im prawach。

jjako管理员danych, GMS仪器wdrooyzynne rorodki techniczne i organizacyjne, aby zapewnik jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pozerrednictwm tej strony internetowej。因特网传送丹麦mogą zasady posiadak luki w zabezpieczeniach, dlatego nie mowna zagwarantowach绝对时间。Z tego powodu kadydy podmiot danych ma mozliwoovic przekazania nam danych osobowych za pomocą alternatywnych środków, np。telefonicznie。

1.Definicje

ozhewiadczenie o ochronie danych osobowych GMS Instruments opiera się na terminach stosowanych przez europejskiego ustawodawcę przy przyjmowaniu ogólnego rozporzzyzydzenia o ochronie danych (GDPR)。Nasza deklaracja ochrony danych powinna byich czytelna i zrozumiaova dla ogółu spozezezynstwa, a takeze dla naszych klientów i partnerów biznesowych。阿比对扎佩维奇,chcielibyievmy najpierw wyjaievich stosowaną terminologię。

W niniejszym owiwiadczeniu o ochronie danych osobowych uwywamy miymdzy innymi nastenspujagicych terminów:

a)丹麦奥索鲍

丹麦人osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczzhece zidentyfikowanej lub movliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej(“osoby, której Dane dotyczą”)。莫ż省做zidentyfikowania osoba fizyczna魏,ktorą莫żna okreś李ćbezpośrednio滑阿宝średnio, w szczegolności przez powołanie sięna identyfikator塔基•木菠萝imię我nazwisko号码identyfikacyjny,戴恩o lokalizacji identyfikator internetowy滑jeden bądźkilka szczegolnych czynnikow określają进入fizyczną,fizjologiczną,genetyczną,psychiczną,ekonomiczną,kulturową滑热点łeczną,ż萨摩śćtej osoby fizycznej。

b)奥索巴,której丹麦dotyczą

奥索巴,której dane dotyczą to kaozda zidentyfikowana lub moitzliwa do zidentyfikowania Osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie。

c) Przetwarzanie

Przetwarzanie to kabda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezbiatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porzannidkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przeszynanie, rozpowszechnianie lub udostzhepnianie w inny sposób, dopasowywanie lub zynzynenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie。

d) Ograniczenie przetwarzania danych

oggraniczenie przetwarzania到oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu oggraniczenia ich przetwarzania w przyszokovci。

e) Profilowanie

Profilowanie oznacza jakkolwiek formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowych osobowych fizycznej, w szczególności do analy lub prediczy aspektów dotyczzycych wyników pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowaska, wiarygodnowicci, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się。

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to prztwarzanie danych osobowych w taki sposób, zzetwarzanych osobowych nie moowna ju耶扎扎przimimizacja konkretnej osobie fizycznej, której dane dotyczą, bezzyycia dodatkowych informacji, pod warunkiem zmozkiie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają rodkom technicznym i organizacyjnym majagicym na celu zapewnienie, zzypisane zidentyfikowanej lub moitzliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej。

g) Kontroler lub管理员odpowiedzialny za przetwarzanie danych

管理员lub管理员odpowiedzialny za przetwarzanie to osoba fizyczna lub praawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi okrekella cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;jeeleli cele i sposoby takiego przetwarzania są okre涅隆w prawie Unii lub pazynzzenia,管理员lub szczególne kryteria jego wyznaczenia mogą byich przewidziane w prawie Unii lub pazynstwa czzonkowskiego。

h) Procesor

przetwarzajibcy to osoba fizyczna lub praawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora。

我)Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub praawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezalebnie od tego, czy jest to strona trzecia, czy nie。Organy publiczne, które mogą otrzymywaic dane osobowe w ramach konkretnego zapytania zgodnie z prawem Unii lub pazynstwa czonkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców;Przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne odbywa się zgodnie z obowizujibcymi przeepisami o ochronie danych, stosonie do celów przetwarzania。

j) Strona trzecia

Strona trzecia to osoba fizyczna lub praawna, organ publiczny, agencja lub podmiot inny ni耶扎索巴,której dane dotyczą, administrator danych, pomiot przetwarzajjagicy oraz osoby, które na mocy bezpovoredniego upowatnienia administratora danych lub pozemiotu przetwarzajagicego są uprawnione do przetwarzania danych osobowych。

k) Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, to kazde dobrowolne, konkretne, wiwiadome i jednoznaczne wskazanie woli osoby, której dane dotyczą, przez co osoba ta, poprzez ozhewiadczenie lub wyrakozelne dziazyanie potwierdzajhce, wyraza zgodę na przetwarzanie dotyczzhecych jej danych osobowych。

2.纳兹瓦向丹尼奇行政长官讲话

管理员danych na potrzeby ogólnego rozporzzhedzenia o ochronie danych (GDPR), innych przepisów o ochronie danych obowizhazujibcych w pazynstwach czonkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów zwizhazanych z ochroną danych jest:

GMS仪器

Driemanssteeweg 190

鹿特丹CB 3084号

Zuid-Holland

电话:0031102938888

电子邮件:info@gms-instruments.nl

Strona internetowa: //www.budvahoteli.com

3.饼干

Strony internetowe GMS Instruments wykorzystują pliki cookie。Pliki饼干到Pliki tekstowe, które są zapisywane w systemie komputerowym za porednictwm przegldarki internetowej。

Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookies。Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie。ID pliku cookie到unikalny identiyfikator pliku cookie。斯克瓦达się on z cizhegu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery mogą zostaic przyporzzibdkowane do konkretnej przegldarki internetowej, w której zapisany zostakovsky plik cookie。dzizhaki temu odwiedzane strony internet towe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę podmiotu dats od innych przegldarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie。Konkretna przeglzhandarka internetowa moze zostak rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora plików cookie。

dzizyki wykorzystaniu plików cookies, GMS Instruments mozapewnik uuytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne ususugi, które nie bybyoyby mozyliwe bez ustawienia plików cookies。

扎pomocą plików cookie mobna zoptymalizowak信息我oferty na naszej stronie internet netowej z myślą o uuytkowniku。Pliki cookie umożliwiają nam, jak juezwczekjniej wspomniano, rozpoznanie użytkowników naszej strony internetowej。celm tego rozpoznania jest uzatwienie uztkownikom korzystania z naszej strony internetowej。utytkownik strony internetowej korzystajiwcy z plików cookie nie music np。Przy kaydym wejwicciu na stronę internetową podawaic danych dostkiepowych, poniewa耶扎są one przejmowane przez stronę internetową, a plik cookie jest w ten sposób zapisywanyw systemie komputerowym uzytkownika。Innym przykzhaadem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym。Sklep internetowy zapamiacutuje artykuwy, które klient umiekotzciowwirtualnym koszyku za poievrednictwm pliku cookie。

Osoba, której dane dotyczą, mozew kazdej chwili uniemozynliwiic ustawienie plików cookie za po镭镭nictwm naszej strony internetowej poprzez odpowiednie ustawienie uzewanej przeglzhedarki internetowej,一个tym samym moze trwale odmówić ustawienia plików cookie。Ponadto juusstawione pliki cookie moutna w kazdej chwili usunibich za pomocą przegldarki internetowej lub innego oprogramowania。笑话到mozliwe we wszystkich popularnych przeglakhinternetowych。jeeteli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienie plików cookie w uzywanej przeglaindarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą byich caekkowicie mozliwe do wykorzystania。

4.Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa GMS Instruments gromadzi szereg danych ogólnych i informacji, gdy podmiot danych lub system automatyczny wywouje stronę internetową。Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera。Gromadzone mogą byic (1) typy i wersje przegldarki, (2) system operacyjny uzywany przez system dostzynpu, (3) strona internetowa, z której system dostzynpu dociera do naszej strony (tzw。(4) podstrony,(5)数据我godzina dostzypu做strony互联网,(6)adres protokozu互联网(adres IP), (7) dostawca usug internetowych systemu dostzypu oraz (8) wszelkie inne podobne dane i informacje, które mogą byvik wykorzystane w przypadku ataków na nasze system informatyczne。

korzystajjansc z tych ogólnych danych i informacji, GMS Instruments nie wycizhega wadnych wniosków na temat podmiotu danych。Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidowwego dostarczania tretzci naszej strony internetowej, (2) optymalizacji treitzci naszej strony internetowej, jak również jej reklamy, (3) zapewnienia dugogotrwaeyj zwotnotzci naszych systemów informatycznych i technologii strony internetowej oraz (4) dostarczenia organom tzcigania informacji niezbbanych do tzcigania karnego w przypadku cyberataku。Dlatego GMS Instruments analizuje anonimowo zebrandane i informacje w sposób statystyczny, w celu zwiwiekszenia ochrony danych i bezpieczezynstwa danych w naszym przedsieyebiorstwie oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych。Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą。

5.莫利沃茨克,kontaktu poprzez stronę internetową

Strona internetowa GMS Instruments zawiera informacje umobliwiajwce szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiilibiorstwem, jak również bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw。Poczty eletronicznej(地址电子邮件)。jeutli osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z administratorem za pozerrednictwm poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie przechowywane。Takie dane ossobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą。Nie ma miejsca przekazywanie tych danych osobowych osobom trzecim。

6.Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

管理员danych przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbyldny do osignizycia celu przechowywania lub w zakresie, w jakim jest to przyznane przez ustawodawcę europejskiego lub innych ustawodawców w ustawach lub rozporzzhedzeniach, którym podlega管理员。

jeowli cel przechowywania nie ma zastosowania lub jeowli upyywa okres przechowywania zalecany przez ustawodawcę europejskiego lub innego wyakociwego ustawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami对虾。

7.普拉瓦·奥索比,której丹dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia

kazdy podmiot danych ma prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczzhece。jeeteli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystak z tego prawa do potwierdzenia, mozw kaovdej chwili skontaktowak się z dowolnym pracownikiem administratora。

b) Prawo dosttsepu

卡泽达奥索巴,której丹麦dotyczą, ma prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora bezpatnej informacji o swoich danych osobowych przechowywanych w dowolnym czasie oraz kopii tych informacji。Ponadto dyrektywy i rozporzzhedzenia europejskie przyznają osobie, której dane dotyczą, dostecpp do nastyppujagicych informacji:

丹参;

Kategorie danych osobowych, których to dotyczy;

Odbiorców lub kategorii odbiorców, którym Dane osobowe zostazyy lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w pazynstwach trzecich lub organizacjach miluddzynarodowych;

jeowli to mowliwe, przewidywany okres, przez który Dane osobowe będą przechowywane, a jeowli nie jest to mowliwe, kryteria stosowane do okrekjlenia tego okresu;

Istnienia prawa do;

O istnieniu prawa do zozeenia skargi do organu nadzorczego;

耶泽利丹麦人奥索波威涅佐斯塔西耶泽布里奥索比,której丹麦人dotyczą, wszelkie dostylpne信息那temat ich źródła;

Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art。22科大。1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki, a takeznaczenia i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą。

Ponadto podmiot danych ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe są przekazywane do pazynstwa trzeciego lub organizacji miluddzynarodowej。W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostak poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach zwienzzanych z przekazaniem danych。

jeeteli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystak z tego prawa dostzynpu, mozw kaovdej chwili skontaktowak się z kaovdym pracownikiem administratora。

c) Prawo do sprostowania

kazvdej osobie, której dane dotyczą przysguguje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do uzyskania od administratora bez zbzydnej zwwooki sprostowania nieitzciszyych danych osobowych jej dotyczzhecych。uwzglyldniajh3c cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzupeonienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez zzezeenie dodatkowego ozhewiadczenia。

jeeteli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystak z tego prawa do sprostowania, mozw kaovdej chwili skontaktowak się z kaovdym pracownikiem administratora。

d) Prawo do usunienchcia danych (Prawo do bycia zapomnianym)

kazedej osobie, której dane dotyczą, przysguguje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do uzyskania od administratora usunijeccidotyczzycych jej danych osobowych bez zbyldnej zwwoki,管理员ma obowizhezek usunijeccidanych osobowych bez zbyldnej zwowoki, jeeeli zachodzi jedna z nastylpujjccych podstaw, o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

Dane osobowe nie są juzkonieczne w odniesieniu do celów, dla których zostazyy zebranb w inny sposób przetworzone。
奥索巴,której丹恩dotyczą,威科富耶zgodę,娜której opiera się przetwarzanie zgodnie z art。6科大。1 lit. a) GDPR lub art。9科大。2 lit. a) GDPR i gdy nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania。
Podmiot danych wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie艺术。21科大。1 GDPR i nie ma nadrzymdnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub podmiot danych wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art。21科大。2 GDPR。
Dane osobowe zostayy przetworzone niezgodnie z prawem。
Dane osobowe muszą zostak usuni砍刀w celu wypeonienia obowizheku对虾w prawie Unii lub pazynkowskiego, któremu podlega管理员。
Dane osobowe zostayy zebra w zwizhazku z oferowaniem usug spozezezynstwa informacyjnego, o których mowa w art。8科大。1 GDPR。
jezeeli zachodzi jeden z powytzzych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zaachodich usunijeccia danych osobowych przechowywanych przez GMS Instruments, mozew dowolnym momencie skontaktowaic się z dowolnym pracownikiem administratora。Pracownik GMS Instruments niezwwoocznie zapewni, tanych zostanie niezwwoocznie speonione。

jeeteli管理员upubliczniovich dane osobowe i jest zobowizhezany na podstawie art。17科大。1 do usuniejcia danych osobowych, to biorzhec pod uwagę dostępną technologię I koszt wdrozynia, podejmuje rozszhedne kroki, w tym rodki techniczne, by poinformowach innych administratorów przetwarzajzycych Dane osobowe, zizazyzydanych zabaccdaova usuniejcia przeztych administratorów wszelkich linków do tych danych osobowych lub ich kopii lub replikacji, o ile przetwarzanie nie jest wymagane。Pracownicy GMS Instruments zorganizują niezbbbdne rodki w indywidualnych przypadkach。

e) praawo do ograniczenia przetwarzania danych

卡泽达奥索巴,której丹麦dotyczą, ma prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, gdy zachodzi jedna z nastenspujagicych okolicznowicci:

prawidowowovic danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przezokres umowliwiajhciadministratorowi sprawdzenie prawidowo维奇danych osobowych。

Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunijecciu danych osobowych i da zamiast tego ograniczenia ich wykorzystywania。

行政长官涅波特泽布耶朱耶丹尼奥索博维奇做celów普泽瓦扎尼亚,阿勒są一个波特泽布尼奥索比,której丹dotyczą,做乌斯塔利尼亚,威科尼亚lub obrony roszcze但大虾。

奥索巴,której丹麦dotyczą, wniosska sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie艺术。21科大。1 GDPR w oczekiwaniu na sprawzenie, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzzyndne wobec podstaw praawnych osoby, której dane dotyczą。

jeutli speoniony jest jeden z powytzzych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zaavitzdaic ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez GMS Instruments, mozew kaovdej chwili skontaktowaic się z dowolnym pracownikiem administratora。Pracownik GMS仪器zorganizuje ograniczenie przetwarzania。

f) Prawo do przenoszenia danych

kazdy podmiot danych ma przyznane przez prawodawcę europejskiego prawo do otrzymania dotyczzycych go danych osobowych, które zostazyy dostarczone administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie uzywanym formacie nadajzhecym się do odczytu maszynowego。Ma on prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostazyy przekazane, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art。6科大。1 lit. a) GDPR lub art。9科大。2 lit. a) GDPR, lub na umowie zgodnie z art。6科大。1 litb) GDPR, przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbanydne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawania wzadzy publicznej powierzonej administratorowi。

Ponadto, korzystajjansc z prawa do przenoszenia danych na podstawie艺术。20科大。1 GDPR, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do bezpo涅瓦尼戈przekazywania danych osobowych od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile nie wpywa to negatywnie na prawa i wolnowicci innych osób。

W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, moze W kauzdej chwili skontaktowaic się z kauzdym pracownikiem GMS仪器。

g) Prawo do sprzeciwu

kazedej osobie, której dane dotyczą, przysguguje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn zwizhezanych jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczzhecych jej danych osobowych, które opiera się na art。6科大。e)润滑油f) GDPR。Dotyczy到również profilowania opartego na tych przepisach。

GMS仪器涅bluddzie ju耶扎普泽瓦扎克danich osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba zwykazmmy wabne对虾uzasadnione podstawy do przetwzania, które są nadrzymymwbec interesów,对虾i wolnotzci osoby, której dane dotyczą, lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczegdch。

jeeeli GMS Instruments przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpo涅雷尼戈,osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnietzic sprzeciw wobec przetwarzania dotyczzhecych jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu。Dotyczy to profilowania w zakresie, w jakim jest ono zwizhazane z takim marketingiem bezporetrednim。jeeeli osoba, której dane dotyczą, zgososi GMS Instruments sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpo涅瓦戈,GMS Instruments nie bzydzie ju耶扎przetwarzak danych osobowych w tych celach。

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo - z przyczyn zwizhezanych z jej szczególną sytuacją - wnievich sprzeciw wobec przetwarzania przez GMS Instruments dotyczzycych jej danych osobowych do celów badazynaukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art。89年暑期活动。1 GDPR, chyba zzetwarzanie jest niezbanydne do wykonania zadania realizowanego ze wzgllddu na interes publiczny。

Aby skorzystak z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, moake skontaktowak się z kauzdym pracownikiem GMS仪器。Ponadto osoba, której dane dotyczą, mozw kontektzcie korzystania z usug spozyeczezynstwa informacyjnego i niezalebnie od dyrektywy 2002/58/WE skorzystak z prawa do sprzeciwu w sposób zautomatyzowany, przy uzyciu specyfikacacji technicznych。

h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji indywidualnych, w tym profilowanie

kavdej osobie, której丹麦dotyczą, przysutguje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do niepodlegania deyzji opartej wyzywczcznie na zautomatyzowanym przetwarzanim przetwarzanim, w tym profilowaniu, która wywouje dotyczzhece jej skutki对虾lub w podobny sposób istotnie na nią wpywa, o ile decyzja (1) niejest niezbzhedna do zawarcia lub wykonania, umowy miagidzy osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) niejest dozwolona przez praawo Unii lub praawo pazynstwa czonkowskiego,Któremu podlega管理员我które ustanawia takeze odpowiednie rodki ochrony对虾我wolnowicci oraz对虾uzasadnionych interesów osoby, której Dane dotyczą, lub (3) nie opiera się na wyrazhenej zgodzie osoby, której Dane dotyczą。

jezeli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy miymdzy osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) opiera się na wyrazhenej zgodzie osoby, której dane dotyczą, GMS Instruments wdrovy odpowiednie wurrodki w celu zabezpieczenia praw i wolnowicci osoby, której dane dotyczą, oraz jej uzasadnionych interesów, a przynajmniej prawa do uzyskania interwencji czoweka ze strony administratora, wyraenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji。

jeeteli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystak z praw dotyczzycych zautomatyzowanego podejmowania decyzji indywidualnych, mozw kauzdej chwili skontaktowak się z kauzdym pracownikiem GMS仪器。

i) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych

kazedej osobie, której dane dotyczą, przysguguje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie jej danych osobowych。

jeeteli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystak z prawa do cofniechcia zgody, mozw kauzdej chwili skontaktowak się z kauzdym pracownikiem GMS仪器。

8.Ochrona danych w odniesieniu do wniosków i procedur sk华沙尼亚wniosków

管理员danych zbiera i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu realizacji程序sk华沙尼亚wniosków。Przetwarzanie moake odbywaic się również drogą elektroniczną。Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy wnioskodawca przekazuje administratorowi danych odpowiednie dokumenty aplikacyjne pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza internetowego na stronie internetowej。jeeteli管理员danych zawrze z kandydatem umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z wymogami prawnymi。jeeteli管理员danych nie zawrze z wnioskodawcą umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunigyte po upywie dwóch miesiagicy od powiadomienia o decyzji odmonej, o ile nie sprzeciwiają się temu inne uzasadnione interesy administratora danych。Innym uzasadnionym interesem w tej relacji jest np。cizhar dowodu w postgypowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG)。

9.przeepisy o osobowych dotyczazce stosowania i korzystania z谷歌分析(z funkcją anonimizacji)

Na tej stronie internetowej管理员zintegrowaowkomponent谷歌Analytics (z funkcją anonimizatora)。谷歌分析笑话usługą analityki internetowej。Analityka internetowa到zbieranie, gromadzenie i analizowanie danych o zachowaniu osób odwiedzajagicych strony internetowe。乌苏加阿纳提利基因特网托维耶兹比埃拉米耶兹尼米丹奥提姆,兹雅基耶斯特罗尼因特网托维耶达纳奥索巴przyszza (tzw。推荐人),jakie podstrony byzyy odwiedzane lub jak czellusto I przez jaki czas Dana podstrona byya przegldana。Analityka internetowa wykorzystywana jest głównie do optymalizacji strony internetowej oraz w celu przeprowadzenia analysis kosztów i korzy34ci reklamy internetowej。

Stany Zjednoczone,山景城,CA 94043-1351, 1600 Amphitheatre Pkwy, Operatorem skadnika谷歌Analytics jest谷歌Inc .。

做分析stron internetowych poprzez谷歌分析管理员wykorzystuje aplikację "_gat。_anonymizeIp”。Za pomocą tej aplikacji adres IP pojitzczenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany przez谷歌i anonimizowany w przypadku dostyppu do naszych stron internetowych z pazynstwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub innego pazynstwa umawiajcego się w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym。

Celem komponentu谷歌分析笑话分析ruchu na naszej stronie互联网。谷歌wykorzystuje zebra dane i informacje mizydzy innymi do oceny korzystania z naszej strony internetowej oraz do tworzenia raportów online, które pokazują aktywnotzic na naszych stronach internetowych, a takoze do wiadczenia dla nas innych usug dotyczzycych korzystania z naszej strony internetowej。

谷歌分析umieszcza plik cookie w systemie information cznym podmiotu danych。Definicja plików cookie zostaska wyjaoniona powyzhej。dzizyki ustawieniu pliku cookie,谷歌jest w stanie analizowak korzystanie z naszej strony internetowej。Przy kazdym wywozynaniu jednejz poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsluugiwana przez administratora iw której zintegrowano komponent谷歌Analytics, przeglzyndarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przekazuje dane za pozerrednictwm komponentu谷歌Analytics w celu reklamy online i rozliczenia prowizji dla谷歌。W trakcie tej程序technicznej przedsiebbiorstwo谷歌uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, co suzuvy谷歌miizdzy innymi do zrozumienia pochodzenia odwiedzajzycych i kliknizhech,一个nastzhepnie tworzenia rozliczezynprowizji。

Plik cookie suzuzy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostekpu, miejsce, z którego nastzhepiowdostekp, oraz czzestotliwowicch odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą。Przy kazdej wizycie na naszej stronie internetowej takie dane osobowe, w tym adres IP dostylpu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przekazywane do谷歌w Stanach Zjednoczonych Ameryki。Te dane osobowe są przechowywane przez谷歌w Stanach Zjednoczonych Ameryki。谷歌移动przekazak te dane osobowe ze膜扎pomocą程序technicznej osobom trzecim。

Osoba, której dane dotyczą, moze, jak podano powyzhej, w kazedej chwili zapobiec ustawianiu plików cookie za pozelrednictwm naszej strony internetowej poprzez odpowiednie dostosowanie uzewanej przegldarki internetowej w ten sposób trwale odmówić ustawiania plików cookie。Takie dostosowanie uoywanej przeglakidarki internetowej uniemobliwibby również谷歌Analytics ustawienie plików cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą。Ponadto pliki cookie juzhuwykorzystywane przez谷歌Analytics mogą zostak w kazydej chwili usuniizte za pozerrednictwm przegldarki internetowej lub innych programów komputerowych。

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma moitzliwotzich wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych, które są generowane przez谷歌Analytics, a które są zwizhezane z korzystaniem z tej strony internetowej, jak również wobec przetwarzania tych danych przez谷歌oraz szansę wykluczenia tego。W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobraic dodatek do przegldarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalowaic go。Ten dodatek do przegloulzdarki informuje谷歌Analytics poprzez JavaScript, wwszelkie dane i informacje o odwiedzinach stron internetowych nie mogą bydic przekazywane do谷歌Analytics。Instalacja dodatków do przeglhezdarki jest traktowana przez谷歌jako sprzeciw。jeeteli系统informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunivilty, sformatowany lub nowo zainstalowany, wówczas osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalowaic dodatki do przeglagidarki, aby wywizazczyic谷歌Analytics。jeutli dodatek do przeglhezdarki zostaov odinstalowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę, której mobna przypisaic zakres kompetencji, lub jest wywagiczony, mobliwe jest wykonanie ponownej instalacji lub reaktywacji dodatków do przeglhezdarki。

Dalsze informacje oraz obowizhazujzhece przeepisy dotyczzhece ochrony danych w谷歌mobna znaleich pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ oraz pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/us.html。wiechej informacji na temat谷歌Analytics znajduje się pod nastcippujibcym linkiem https://www.google.com/analytics/。

10.GMS Instruments uzewa Hotjar, aby lepiej zrozumiek potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizowak tę usługę i dowiadczenie。Hotjar to usutuga technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumiek dowiadczenia naszych użytkowników (np。Ile czasu spędzają na jakich stronach, jakie linki wybierają do klikniechcia, co uzytkownicy robią, a czzego nie lubią, itp.), a pozwala nam budowaic I utrzymywaic nasz serwis z uwzglyldnieniem informacji zwrotnych od użytkowników。Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do gromadzenia danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urzenzdzenach (w szczególności adres IP urzzhedzenia (przechwytywany i przechowywany wywagicznie w formie zanonimizowanej), rozmiar ekranu urzzhedzenia, typ urzzhedzenia (unikalne identyfikatory urzzhedzenia), informacje o przeglzhedarce, lokalizacja geograficzna (tylko kraj), preferowany jzyzyk uzezyk uzewany do wykjwietlania naszej strony internetowej)。Hotjar przechowuje te informacje w pseudonimizowanym profilu utsetkownika。Ani Hotjar, Ani my nigdy nie wykorzystamy tych informacji do identyfikacji poszczególnych użytkowników Ani do dopasowania ich do dalszych danych o indywidualnym uuytkowniku。wieccej szczegółów莫夫纳·兹纳莱阿奇w政治prywatnoovic Hotjar。

11.小儿麻痹症,小儿麻痹症,小儿麻痹症,科兹斯坦病,谷歌+

Na tej stronie internetowej管理员zintegrowaowprzycisk谷歌+ jako元素。谷歌+ jest tak zwaną siecią społecznościową。西维克的spozeecznokociowa到miejsce spotkazyntowarzyskich w Internecie,斯波切茨诺维奇的internetowa, która zwykle ummoovliwia uuytkownikom komunikację ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej。siec spozeecznokociowa moze suuzyzyk jako平台wymiany opinion i do茨瓦茨捷克lub umozliwiac spoevecznowici internetowej przekazywanie informacji osobistych lub biznesowych。谷歌+ uztkownikom sieci spozecznokita ciowej m.in。prywatnych profili, przesyzyanie zdjichic Tworzenie sieci poprzez protsby o znajomych。

Firmą operacyjną谷歌+ jest谷歌Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy,山景城,CA 94043-1351,美国。

Przy kazydym wywowoanyu jednej z poszczególnych stron tej witryny, która jest obsluugiwana przez administratora i na której zintegrowano przycisk谷歌+,przeglzhedarka internetowa w systemie informatycznym pomiotu danych automatycznie pobiera wywietlenie odpowiedniego przycisku谷歌+ firmy谷歌poprzez odpowiedni komponent przycisku谷歌+。W trakcie tej程序technicznej谷歌jest informowany o tym, jaka konkretnie podstrona naszej strony internetowej zostaska odwiedzona przez podmiot danych。Bardziej szczegółowe informacje na temat谷歌+ dostypne są pod adresem https://developers.google.com/+/。

jeteli osoba, której dane dotyczą, jest jednoczekjnie zalogowana w谷歌+,谷歌rozpoznaje przy kauzdym wywozynaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez caeyy czas jej pobytu na naszej stronie internetowej, jakie konkretne podstrony naszej strony internetowej byyy odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą。Informacje te są zbierane za porednictwm przycisku谷歌+ i谷歌dopasowuje je do odpowiedniego konta谷歌+ powizanego z osobą, której dane dotyczą。

jezeeli osoba, której dane dotyczą, kliknie na przycisk谷歌+ zintegrowany na naszej stronie internetowej i w ten sposób udzieli rekomendacji谷歌+ 1,wówczas谷歌przyporzouldkowuje tę informację do osobistego konta uzytkownika谷歌+ osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe。谷歌przechowuje rekomendację谷歌+ 1 osoby, której dane dotyczą, udostzynpniajc ją publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą。nastzhepnie rekomendacja谷歌+ 1 udzielona przez osobę, której dane dotyczą, na tej stronie internetowej wraz innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta谷歌+,z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, i zapisane zdjagicie, jest przechowywana i przetwarzana w innych ususugach谷歌,takich jak wyniki wyszukiwania wyszukiwarki谷歌,konto谷歌osoby, której dane dotyczą, lub w innych miejscach, np。Na stronach internetowych lub w odniesieniu do reklam。谷歌jest również w stanie powizak wizytę na tej stronie z innymi danymi osobowymi zapisanymi w谷歌。谷歌zapisuje dalej te dane osobowwe w celu poprawy lub optymalizacji różnych usug谷歌。

Poprzez przycisk谷歌+谷歌otrzymuje informację, ze osoba, której dane dotyczą, odwiedziva naszą stronę internetową, jekoli osoba, której dane dotyczą, w momencie wywowoania naszej strony internetowej jest zalogowana w谷歌+。Dzieje się to niezalebnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie czy nie kliknie na przycisk谷歌+。

jeowli osoba, której dane dotyczą, nie chce przekazywaic danych osobowych do谷歌,moze zapobiec takiej transmisji, wylogowuji3c się ze swojego konta谷歌+ przed wywoananiem naszej strony internetowej。

Dalsze informacje oraz postanowienia谷歌dotyczowce ochrony danych mobna uzyskich pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/。wieccej referencji od谷歌na temat przycisku谷歌+ 1 mobna uzyskak pod adresem https://developers.google.com/+/web/buttons-policy。

12.小儿小儿麻痹症

Na tej stronie internetowej管理员zintegrowaowelemententy serwisu推特。推特笑话wielojzyzycznym, publicznie dostzynpnym serwisem mikroblogowym, na którym uuytkownicy mogą publikowaich i rozpowszechniich tzw。Tweety, czyli krótkie wiadomo茨基,których杜戈维奇笑话ograniczona做280 znaków。Te krótkie wiadomowitz są dostzynpne dla wszystkich, taketych, którzy nie są zalogowani na Twitterze。Tweety są również wywuretlane tzw。追随danego uuytkownika。追随者inni uuytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety danego uuytkownika。Ponadto Twitter pozwala na zwrócenie się do szerokiej publicznoovich poprzez hashtagi, linki lub retweety。

Firmą operacyjną Twittera jest Twitter, Inc ., 1355 Market Street, Suite 900,旧金山,CA 94103,美国。

Przy kazdym wywoitzaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsluugiwana przez administratora i na której zintegrowano element Twittera (przycisk Twittera), przeglzyndarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wywietlenia odpowiedniego elementu Twittera。Dalsze informacje na temat przycisków Twittera są dostypne pod adresem https://about.twitter.com/de/resources/buttons。W trakcie tej程序technicznej推特uzyskuje wiedzę o tym, jaka konkretnie podstrona naszej strony internetowej byya odwiedzana przez podmiot danych。Celem integracji komponentu Twittera jest retransmisja trewici tej strony internetowej, aby umomiliwic naszym uzetkownikom wprowadzenie tej strony internetowej do tzwiata cyfrowego i zwijellkszyc liczbę naszych odwiedzajagizych。

jezeeli osoba, której dotyczą dane, jest jednoczeenko zalogowana na Twitterze, Twitter rozpoznaje przy kauzdym wywozynaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dotyczą dane, i przez cazyy czas jej pobytu na naszej stronie internetowej zostaova przez nią odwiedzona。Informacje te są gromadzone przez komponent Twittera i kojarzone z odpowiednim kontem Twittera podmiotu danych。jeeteli osoba, której dotyczą dane, kliknie na jeden z przycisków Twittera zintegrowanych na naszej stronie internetowej, wówczas Twitter przyporzouldkowuje te informacje do osobistego konta utkownika Twittera osoby, której dotyczą dane, i zapisuje je。

推特otrzymuje informacje za powirednictwem komponentu Twittera, ze osoba, której dane dotyczą, odwiedziva naszą stronę internetową, o ile osoba ta jest zalogowana na Twitterze w momencie wywowoania naszej strony internetowej。Dzieje się tak niezalebnie od tego, czy osoba ta kliknie na komponent Twittera, czy nie。jeeeli osoba, której dotyczą dane, nie zyzysobie takiego przekazywania informacji do Twittera, moze temu zapobiec, wylogowuji3c się ze swojego konta na Twitterze przed wywoananiem naszej strony internetowej。

Do obowizujcych przepisów dotyczcych ochrony danych w serwiisie推特moutna uzyskich dostkpp pod adresem https://twitter.com/privacy?lang=en。

13.przeepisy o ochronie danych osobowych dotyczzhece stosowania i korzystania z YouTube

Na tej stronie internetowej管理员zintegrowaowelemententy serwisu YouTube。YouTube到互联网门户网站wideo, który umowliwia wydawcom filmów bezpatne ustawianie klipów wideo i innych użytkowników, co zapewnia również ich bezpatne oglagidanie, recenzowanie i komentowanie。YouTube umozliwia publikowanie wszelkiego rodzaju filmów, dzizyki czemu uzytkownik ma dostutp zarówno do peynch filmów i audycji telewizyjnych, jak i do teledysków, zwiastunów oraz filmów tworzonych przez użytkowników za pozerrednictwm portalu internetowego。

Firmą operacyjną YouTube笑话YouTube, LLC, 901樱桃大道,圣布鲁诺,CA 94066,美国。YouTube, LLC玩笑spółką zależną谷歌Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy,山景城,CA 94043-1351,美国。

Przy kazdym wywoyianiu jednejz poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsluugiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent YouTube (wideo z YouTube), przeglzhandarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wywietlenia odpowiedniego komponentu YouTube。Dalsze informacje o YouTube mobna uzyskaic pod adresem https://www.youtube.com/yt/about/en/。W trakcie tej程序technicznej YouTube i谷歌uzyskują wiedzę o tym, jaką konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedzi华沙podmiot danych。

jeeeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje przy kauzdym wywoonianiu podstrony zawierajcej film YouTube, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedzi华沙podmiot danych。Informacje te są zbierane przez YouTube i谷歌i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą。

YouTube i谷歌otrzymają za porednictwem komponentu YouTube informację, ze osoba, której dane dotyczą, odwiedziska naszą stronę internetową, jejuli osoba, której dane dotyczą, w momencie wywowoania naszej strony internetowej jest zalogowana w YouTube;dzieje się to niezalebnie od tego, czy osoba ta kliknie na film YouTube, czy nie。jezeli takie przekazywanie tych informacji do YouTube i谷歌nie jest pozvensdane dla osoby, której dane dotyczą, mobna zapobiec ich dostarczaniu, jezeli osoba, której dane dotyczą, wyloguje się z wzasnego konta na YouTube przed wywoensaniem naszej strony internetowej。

Przepisy YouTube dotyczwce ochrony danych, dostyppne pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i谷歌。

14.波德斯塔瓦对虾

第6条。1 lita GDPR suzuvy jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na okretlolony cel przetwarzania。jeeteli przetwarzanie danych osobowych jest niezbanydne do wykonania ummowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce np。W przypadku, gdy operacje przetwarzania są niezbanydne do dostawy towarów lub wiwiadczenia jakiejkolwiek innej ususugi, podstawą przetwarzania笑话艺术。6科大。1 lit. b GDPR。到samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbzydne do przeprowadzenia dziayaknprzedumownych, na przykdad w przypadku zapytazyndotyczzycych naszych produktów lub usugug。Czy nasza firma podlega obowizhezkowi对虾,przez który wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, np。W celu wypeonienia zobowiwisazzaya podatkowych, przetwarzanie opiera się na art。6科大。 1 lit. c GDPR. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby gość uległ wypadkowi w naszej firmie i jego nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wtedy przetwarzanie byłoby oparte na art. 6(1) lit. d GDPR. Wreszcie, operacje przetwarzania mogłyby być oparte na art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Ta podstawa prawna jest stosowana do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeśli przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których takie interesy są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego. Uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie 2 GDPR).

15.对虾uzasadnione兴趣realizowane przez administratora danych lub przez stronę trzecią

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na艺术。6科大。1 litt . f GDPR naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie dziaalnoovich na rzecz dobra wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy。

16.Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Kryterium, na podstawie którego okrekella się okres przechowywania danych osobowych, jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania。Po upywie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są jukonieczne do realizacji umowy lub rozpoczeccia umowy。

17.Podanie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub umowny;Wymóg niezbyldny do zawarcia umowy;obowiwiszek osoby, której dane dotyczą, podania danych osobowych;eentualne konsekwencje niepodania tych danych

wyja涅米,osobowych笑话czizkociowo wymagane przez prawo (np。przeepisy podatkowe) lub moze również wynikaic z postanowievik umownych (np。Informacje o partnerze umowy)。Czasami do zawarcia umowy moze byk konieczne, aby osoba, której dane dotyczą, przekazaesa nam dane osobowe, które nastzhepnie muszą byich przezz nas przetwarzane。奥索巴,której丹麦dotyczą, jest na przykwad zobowiwuzana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma podpisuje z nią umowę。Nieprzekazanie danych osobowych skutkowaobby tym, ze ummowa z osobą, której dane dotyczą, nie moggaby zostak zawarta。prized przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi skontaktowaic się z dowolnym pracownikiem。Pracownik wyja涅亚osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbanydne do zawarcia ummowy, czy istnieje obowiizhazek podania danych osobowych oraz jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych。

18.Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania。

Kontakt ogolny

Driemanssteeweg 190
鹿特丹CB 3084号
Holandia

椎体serwisowe

Na wszystkie pytania dotyczucce serwisu

梭状棘杆菌

媒体热点łecznościowe

GMS仪器办公室”class=