Maritime_Industrie”class=

Genel Hüküm ve kotullar

Genel Hüküm ve kotullar

Genel Hüküm ve koullarymazzindirin。

马德1 -塔尼亚姆拉尔

Bu tedarik hüküm ve koullarrinda aa76daki terimlere aa76daki anlamlar verilecektir:

 • Tedarikçi: G.M.S. Instruments B.V. Rotterdam'da kurulmuttur;
 • 阿勒卡奇:Tedarikçinin bir teklifte bulunduyouveya Tedarikçinin bir anlama yaptyuqiqveya bununla ilgili müzakerelere girdiichher gerçek kiiveya tüzel kiyilik;
 • Teklif:她的ne ehkilde olursa olsun, bir anlama yapmak için yapilan她的Teklif, ihale veya davet;
 • anlamma: Tedarikçi ile alakcqi arasindaki her türlü anlamma;
 • mallar: Tedarikçi tarafinkdan veya Tedarikçi adhina yapilan bir teklife konu olan (hizmet) mallarabi da dahil olmak üzere tüm mallar veya

Madde 2 - Uygulanabilirlik

 1. Bu tedarik hüküm ve kogulullaric, Tedarikçi ile alakcic arasindndaki tüm anlaymmalar, Tedarikçiden gelen veya Tedarikçi adhina yapillan tüm teklifler ve Bu anlaymmalarla ilgili tüm müzakereler için geçerlidir ve
 2. Bu tedarik hüküm ve koullaryna getirilen istisnalar, yalnazca bunlarin yazillaki olarak喀布尔edilmiolmasistanbul halinde geçerlidir。
 3. Tedarikçi, diergenel hüküm ve koulullargin uygulanabilirli土耳其iliikkin herhangi bir referansic açıkça喀布尔etmez。
 4. Bu tedarik hüküm ve koullarinnain bir hükmünün hükümsüz veya geçersiz奥尔马萨伊尔哈林德,Bu hüküm Tedarikçi ile alakcgay arasindaki hukuki iliikide, içeriği ve anlamimqorijinal hükmün içeriği ve anlamhina mümkün olduounca yakain olacak ekkilde yasal olarak geçerli bir hükme dönüştürülecektir。
 5. Bu hüküm ve koulullarin tercüme edilmesi halinde, Hollandaca metin ile tercüme edilen metnin yorumlanmasyna iliikkin bir görüş ayryllazyiqolmasiqdurumunda, Hollandaca metin

Madde 3 - Teklifler ve anlamalar

 1. Sözleşme yalnazca Tedarikçi tarafyndan alzyczydan gelen bir temlikin yazillah olarak喀布尔edilmesi veya onaylanmasiqveya Tedarikçi tarafyndan temlikin fiilen (baylamasistanbul) gerçekleştirilmesi yoluyla yürürlüğe girecektir
 2. Tedarikçi, kataloglarda, resimlerde, çizimlerde, boyut listelerinde, a伊拉尔拉克拉尔达,veri sayfalarinda ve benzerlerinde belirtilen verilerle bayllabi olmayacaktir, ancak bunlar bir anlamaya açıkça dahil edildi土耳其sürece
 3. Tedarikçi, ayazydaki durumlarda Sözleşmeyi tamamen veya kakhsmen (mahkmelerin müdahalesi olmaksazzain) feshetme ve kendi yükümlülüklerinin yerine getirilmesini askhiya alma hakkhina sahip olacaktir:

 • 阿拉奇卡德塔拉夫丹Tedarikçiye karygay阿拉奇卡亚verilen yükümlülüklerden bir veya daha fazlasyhnain yerine getirilmemesi veya zamaninda yerine getirilmemesi veya tamamen yerine getirilmemesi veya Tedarikçinin, alakhinnan yükümlülükleri yerine getirilmeyece土耳其veya zamaninda yerine getirilmeyece土耳其veya tamamen yerine getirilmeyece土耳其dair saqlam temellere dayanan bir şüphesinin olmasabdullah;
 • 阿拉奇卡·纳恩·伊夫拉斯基,moratoryumu veya vesayet altalina alinmasiqve /veya bakka bir耶基尔德·阿拉奇卡·纳恩·利基特eksikliqiinin ortaya çıkması (buna iliykin saezlam temellere dayanan bir şüphe);
 • 阿拉奇卡尼恩塔斯菲耶辛卡拉尔verilmesi ve/veya塔斯菲耶耶devam edilmesi,阿拉奇卡尼恩提卡里法利耶列列宁索纳erdirilmesi/萨提尔马萨伊尔马萨伊亚阿利卡伊恩提卡里法利耶列宁尼特列宁Tedarikçi'nin görüşüne göre önemli ölçüde dezheimesi;
 • 阿拉奇卡姆纳恩马尔瓦拉吉耶尔纳恩塔玛姆基亚比尔卡什姆卡üzerine haciz konulmasiqve bu haczin on dört gün içinde kaldyarlmamasiqhalinde;
 • 阿拉奇卡,Tedarikçinin teslimat/tedarik yapmasinn.i sa伊拉玛萨veya duruma göre bu konuda ivtbirli土耳其yapmazsa。

马德4 - Verilerin mülkiyeti ve gizlili土耳其

 1. Tedarikçiden gelen veya Tedarikçi adhina yapilan tekliflerin yaniqsara Tedarikçiden kaynaklanan çizimler, hesaplamalar, açıklamalar,建模师,araçlar ve benzerleri
 2. 阿勒奇卡,Tedarikçi'ye karygay bu tekliflerin, çizimlerin, hesaplamalarain, açıklamaların, modellerin ve benzerlerinin ve bunlarain içerdiği verilerin gizli tutulalanmayacayakyhnik ve Tedarikçi'nin önceden izni olmadan kopyalanmayacayyhnilini veya üçüncü taahhslar tarafyndan kullanillmayacilmeyeceghini veya
 3. Tedarikciden kaynaklanan tasarımlar、cizimler hesaplamalar, acıklamalar,缔造者,卡尔ış马yontemi, tavsiyeler ile ilgili olarak diğerlerinin燕ı年代ıra telif hakkıgibi endustriyel veya fikri nitelikteki tum haklar, Sozleşmenin ifaı年代ırasında ve sonrasında Tedarikcinin ac kıve munhasır devredilemez mulkiyeti olacaktır ve / veya oyle kalacaktır。

马德5 -菲亚特拉尔

Teklif ve sözleşmelerde yer alan ve tartnamelerde aksi belirtilmeyen fiyatlar lunlardir:

 • Ciro vergisi, ithalat ve ihracat vergileri ve yetkili makamlar tarafyndan uygulanan didiger tüm vergi ve harçlar hariçtir;
 • Tedarikçinin alt yüklenicisinin法布里卡çıkışlı veya depo çıkışlı veya duruma göre Tedarikçinin塔克迪林巴伊尔拉基奥拉克- Tedarikçinin depo çıkışlı;
 • Paketleme maliyetleri hariç;
 • Yükleme, nakliye, botalaltma, taqima, sevkiyat ve sigorta masraflari hariçtir;
 • Montaj ve diiger (hizmet) hariç

Madde 6 - Teslim süreleri

 1. Tedarikci tarafından belirtilen veya喀布尔edilen teslimat sureleri yalnızca gosterge niteliğindedir ve Tedarikci anlaş可能ıyazılıolarak onayladığında, Tedarikci anlaş男人ın ifaıicin gerekli tum米色,真实,izin ve benzerlerine sahip olduğ浪蚀底ve bunun icin gerekli tum formaliteler tamamlandığında ve Alıcıtarafından borclu olunan peşinat, kararlaştırıldığıolcude, Tedarikci tarafından Alındığında英航şlayacaktır。
 2. Teslimat sürelerinin阿贾尔马萨伊,alakczyya tazminat哈卡德·维雅Tedarikçiye karygay girilen herhangi bir yükümlülüğün feshi, askyya阿贾尔马萨伊耶林getirilmemesi哈卡德·维梅耶克提克布·阿贾姆Tedarikçinin ajirir ihmalinden kaynaklanyyorsa

Madde 7 - Teslimat, riskin devri ve mülkiyetin devri

 1. 马拉林Tedarikçi塔拉芬丹特斯利米,法布里卡çıkışında veya Tedarikçinin alt yüklenicisinin存款达veya duruma göre - Tedarikçinin塔克迪林巴伊夫拉基奥拉克- Tedarikçinin存款达gerçekleşecektir。Fabrika çıkışı veya depo çıkışı yu anlama gelir: INCOTERMS 2000'e uygun olarak " Fabrika çıkışlı" anlammina gelir。Teslimat, mallar alakcyuya gönderilmeye veya tauyhnmaya hazzir oldujununda ve alakcic bu konuda bilgilendiildiginde olugur ve gerçekleşir。Mallar, mallarain depolanmas伊斯坦布尔da dahil olmak üzere, o andan itibaren masraf ve risk alakcakia ait olacaktir。Bu kakhsakhtlamalar, ibbu tedarik hüküm ve koulullarynain 7.3 maddesinde atakefta bulunulan Tedarikçinin (uzatyhlm) mülkiyeti muhafaza hakkakhnistanbul etkilemez。
 2. mallaryn sevkiyatic, yüklenmesi ve nakliyesi, tayarnmas你ve bowaltaldlmas你masraflar你ve riski alakcyya aittir。Tedarikçinin mallaryn sevkiyatynal, yüklenmesini veya nakliyesini, tayhnmasinnal veya bojalalthillmasinnal sa伊拉马萨斯基杜鲁蒙达,bu da masraf ve risk alakcakya ait olmak üzere gerçekleşecektir。
 3. Tedarikçi,阿勒卡基亚teslim edilen tüm mallarain mülkiyetini, faiz ve masraflar达dahil olmak üzere herhangi bir mal ve ek hizmetin teslimatq uyarrnca alichchnain Tedarikçiye olan tüm borcu tam olarak ödenmediği sürece elinde tutar。阿拉奇卡,伊尔克塔勒普üzerine Tedarikçiye, bu amaç için gerekli olan mallarain demontajal da dahil olmak üzere mallarabi geri alarak mallar üzerindeki bu mülkiyet muhafazasinnabi kullanma firrsatabdullah sa伊拉亚卡克塔尔。阿勒卡奇,伊尔克塔勒普üzerine Tedarikçiye bu amaçla dierlerinin yanabdullah mallara engelsiz eriimsa伊拉亚卡克塔尔。

Madde 8 - Ödeme

 1. Tedarikçiden gelen faturalarain ödemesi, fatura tarihinden sonraki 30 gün içinde Tedarikçi tarafyndan belirlenen bir hesaba herhangi bir indirim, kesinti veya mahsup olmaksazzain etkin bir ehkilde Euro cinsinden yapilmaliqdar。Tedarikçi tarafyndan farkliqbir kiekilde belirtilmediypi sürece。
 2. Muaccel olma ve temerrüde düşme ile ilgili yasal hükümlere ek olarak, Tedarikçinin alakcyuya karygay tüm alacaklariqayrakca derhal Muaccel olacak ve tamamen ödenecek ve alakhlariqayrakca ayazhigdaki olaylaryn her birinde temerrüt bildirimi olmaksazzyn Tedarikçiye karygay yükümlülüklerin yerine getirilmesinde derhal temerrüde düşecektir:

 • 阿勒卡基için Tedarikçiye yönelik geçerli赫汉吉比尔ödeme瓦德谢宁阿耶尔马萨基杜鲁蒙达;
 • 阿拉卡纳恩伊弗拉斯dilekçesinin veya moratoryum bayvurusunun sunulmasq veya ilan edilmesi halinde;
 • 阿拉卡纳恩·比尔维亚·达哈·法兹拉·瓦拉基亚尼亚·哈林德;
 • (阿拉奇卡尼恩)ihlletmesi feshedilir veya tasfiye edilirse veya bu yönde bir karar alhhnirsa;
 • 阿勒奇奇,Tedarikçi塔拉芬丹belirlenen比尔süre içinde, Tedarikçinin görüşüne göre,阿勒奇奇纳恩yükümlülüklerini耶林格提尔梅克için耶特利特米纳特萨伊拉马塔勒宾uymazsa

 1. Tedarikçinin阿拉卡基亚·卡尔贾基·比尔·阿拉卡基亚·穆阿谢尔·奥杜厄乌丹丹·伊蒂巴伦·阿拉卡基,Tedarikçiye borçlu奥杜厄乌·图塔尔拉üzerinden梅代尼·卡努农119a基塔布尔Bölümü uyarrnca geçerli olan yasal ticari faizin dört puan fazlashina eitit faizin yanabdullah siira alacayiran tahsili ile ilgili yargal dydhytaryarniran %15'i olarak belirlenen masraflar ve yargal masraflariqolarak borçlu olacaktir。Tüm bunlar, Tedarikçinin kikiisel yükümlülüklerini askiya alma hakkabdullah ve fesih hakkabdullah da dahil olmak üzere Tedarikçinin dierer hak ve yetkilerine halel getirmeksizin geçerlidir。

Madde 9:Mucbir sebepler

Tedarikci,大韩航空ıcınitelikteki mucbir sebepler nedeniyle veya otuz gunden uzun bir确定boyunca Sozleşmeyi (daha fazla) yerine getirmekten alıkonulursa, Tedarikci, mucbir sebebin ongorulebilir olup olmadığına贝克ılmaksızın ve herhangi bir tazminat yukumluluğu olmaksızın, Sozleşmeyi tamamen veya kısmen feshetme hakkına sahip olacaktır,Mücbir sebep durumunortaya çıkmasından önce Tedarikçi tarafindan halihazuzrda ifa edilmiolan mal ve hizmetler için alakcfi tarafindan ödeme yapillmasiqhakkiqsakliqkalmak kaydyyla, bu yönde bir bildirim yoluyla ve yarggay müdahalesi olmaksazzyn veya duruma göre Tedarikçi, Sözleşmenin (daha fazla) ifasinniqtamamen veya kakhmans askyya alma hakkirna sahip olacaktir。Tedarikçi, herhangi bir mücbir sebep durumundan alakcgay yabdullah mümkün olan en kaksa sürede haberdar edecektir。

马德10 -加兰蒂

 1. Tedarikçi, mallarain teslim tarihinden itibaren tolere edilebilir bir süre boyunca her bir mallin saezlam durumunu garanti eder。
 2. 阿勒卡奇,赫尔汉吉比尔加兰蒂塔莱比尼卡贝特梅斯奇尼göze阿拉克,teslimattan sonraki on dört gün içinde马拉拉基赫尔汉吉比尔库苏尔açısından incelemek ve test etmelkle yükümlüdür。阿拉奇卡,加兰提塔莱莱里尼kaybetme riskini de göze阿拉克,fark etti土耳其库苏拉尔,bu库苏拉尔奥塔亚çıkmasından sonraki sekiz gün içinde veya bu库苏拉尔makul olarak tespit edilmiolmasabi gereken tarihten sonra Tedarikçiye yazillah olarak bildirmelidir。
 3. Tedarikçi, (kakhsmen) mallarain Tedarikçi dakhyhnndaki taraflarca kurulumu, montaj.i, modifikasyonu veya onarym.i, mallarain yetersiz veya yanlybakakm.i, mallarain uygunsuz kullanym.i veya mallarain olaaahnma ve yypranmasinndan kaynaklanan kusurlar için herhangi bir garanti sa伊拉玛兹。
 4. 阿勒卡奇,布塔莱普利奥尔塔亚çıktığı萨拉达维雅达哈sonra herhangi bir zamanda Tedarikçiye karyabdullah herhangi bir yükümlülüğün yerine getirilmesiyle ilgili olarak temerrüde düşerse, garanti talepleri konusunda Tedarikçiye güvenemez。
 5. 阿拉卡基tarafyndan geçerli bir garanti talebinde bulunulmasabi durumunda, Tedarikçi kendi takdirine bayllabdullah olarak (i) ilgili mallarabi de伊基亚提尔提雷克(de伊基亚提尔特雷克)veya (ii) yedek mallarabi teslim edecek veya (iii) aluycgay tarafyndan ilgili mallar için ödenen bedeli alacak kaydedecektir。Tedarikçinin马拉拉基·塔米尔·埃特梅克(塔米尔·埃特尔梅克)istemesi durumunda,阿拉卡基·布努亚普马·法尔萨塔基·苏纳卡塔尔。Tedarikçinin ikame mallarain teslimini veya ödenen bedelin alacak kaydedilmesini tercih etmesi durumunda, teslim edilen original mallar Tedarikçinin mülkiyetine geçecek ve alakhic ilk talep üzerine bu mallariqTedarikçiye geri teslim etmekle yükümlü olacaktir。
 6. Tedarikçinin bu maddeye dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmemesi, alakhcqi için alakchnain Tedarikçiye karyabdullah yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin askyya alhnmasiqveya herhangi bir yükümlülüğün feshedilmesi için bir gerekçe teuykil etmeyecektir。

Madde 11 - Sorumluluk ve tazminat

 1. Tedarikçinin sorumlulu土耳其她durumda bu tedarik hüküm ve koulullararnhn 10。Maddesinde açıklanan garanti yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle sjnirlzydar。Bu nedenle, Tedarikçinin alakcgay veya üçüncü taraflargin u伊拉达拉季耶夫扎拉拉拉伊利金her türlü daha genikapsamlabi sorumlulu土耳其,Bu zararjan Tedarikçinin a土耳其尔ihmalinin dozherudan sonucu oldu土耳其durumlar haricinde, açıkça hariç tutulmuttur。
 2. 马拉拉林bir üreticisi veya Tedarikçinin bir alt yüklenicisi, Tedarikçiye karygay garanti veya sorumluluklarinngay, bu tedarik hüküm ve koulullarinnain 10。11.1。maddelerinden kaynaklanan Tedarikçinin garanti shnirrlamasasic ve sorumluluk shnirrlamasinkdan daha fazla shnirrlandirdmmakhsa, Tedarikçi ile alhncfi arasinda bu üretici veya alt yüklenicinin garanti shnirrlamasasasic ve sorumluluk shnilrlamasinkdan daha genikapsamlabdullah olanabdullah geçerli olacaktir。
 3. 阿拉奇卡,Tedarikçi tarafyndan teslim edilen mallarain kusurlaryndan kaynaklanan zararain tazmini için üçüncü tahhakhslar tarafyndan yapillan tüm taleplerle ilgili olarak Tedarikçiyi tazmin etmek ve tazmin etmekle yükümlüdür。
 4. Tedarikçi, doerdogan ne olursa olsun (ticari kayep, kar kaybbi ve/veya kieyinin imajjnain zarar görmesi dahil) dolaylabdullah kayyiplardan sorumlu olmayacaktir。
 5. Bu genel tedarik hüküm ve koulullararnain 11.1。maddesinden 11.4。maddesine kadar olan hükümlerine bakylmaksazzain, Tedarikçinin sorumlulu土耳其durumunda, yalnazca Tedarikçinin sigortaliqolduichu zarar tazminat için uygun olacaktir ve bu, Tedarikçinin sigortasyhnain teminat sairladdighiqtutaryiamayacaktir。sigortanian herhangi bir durumda teminat sunmamasiya veya ödeme yapmaya devam etmemesi ve Tedarikçinin sorumlu olmasiya durumunda, Tedarikçinin sorumlulu土耳其fatura tutaryniran iki kataki ile shnirllah olacaktir。

〇玛德12Uygulanabilir yasave anlaşmazlı眷顾

 1. Tedarikçi tarafyndan veya Tedarikçi adyna yapillan tüm anlamalar ve teklifler ve ilgili müzakereler için münhasıran Hollanda yasalarabi geçerlidir
 2. İlk阿玛达鹿特丹Bölge Mahkemesi, Tedarikçi tarafindan veya Tedarikçi adhina yapillan anlammalar, teklifler ve bunlarla ilgili müzakerelerle ilgili ihtilaflar konusunda yargal yetkisine sahiptir ve Tedarikçinin yürürlükteki mevzuat uyarrnca yargal yetkisine sahip bauka bir yargabi organabi nezdinde ihtilaf çıkarma hakkirna halel getirmez。
 3. 阿拉奇奇,yürürlükteki yasalar, bu genel hüküm ve kogullar veya duruma göre herhangi bir Sözleşme temelinde sorumlu ise ve Tedarikçi bu bayllamda üçüncü bir tarafça dava edilirse,阿拉奇奇Tedarikçiyi tamamen tazmin edecek ve Tedarikçinin uerdogan radadigerdogan zararabi tazmin edecektir。

基因要素iletişim

Driemanssteeweg 190
鹿特丹CB 3084号
Hollanda
GMS仪器办公室”class=