Maritime_Industrie”class=

Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe

Pobierz nasze Ogólne Warunki Handlowe。

artykuwarsaw 1 - Definicje

W niniejszych warunkach dostawy nast2p pujibcym terminom nalevy nadak nast2p pujibce znaczenie:

 • Dostawca: G.M.S. Instruments B.V. z siedzibą w鹿特达米;
 • 纳比西卡:kautda osoba fizyczna lub对虾,której/któremu Dostawca skutada ofertę lub z którą/którym Dostawca zawiera umowę, lub podejmuje negocjacje w tym zakresie;
 • 奥弗塔:kautda Oferta, przetarg lub zaprozenie do zawarcia umowy, niezalebnie od formy;
 • umowa: kaukdumowa zawarta pomiymdzy Dostawcą a zamawiajagizycym;
 • 向里:wszystkie向里,w tym向里(uslugowe), które są przedmiotem oferty pochodzzhecej od Dostawcy lub zolozonej w jego imieniu, lub

artykuwarsaw 2 - Zastosowanie

 1. Niniejsze warunki dostaw mają zastosowanie do wszystkich umów pomianydzy Dostawcą a Nabywcą, do wszystkich ofert pochodzzycych od Dostawcy lub skadanych w jego imieniu oraz do wszystkich negocjacji dotyczzycych tych umów i
 2. Wszelkie odstzhepstwa od niniejszych warunków dostaw obowiązują wyzyncznie w zakresie, w jakim zostazyy one zaakceptowane na piensmie przez
 3. Dostawca wyraowich nie akceptuje jakiegokolwiek odniesienia do moitzliwowici zastosowania innych warunków ogólnych i
 4. jeeeli io ile postanowienie niniejszych warunków dostaw jest niewaene lub uniewawutenone, postanowienie to zostanie przeksztazcone w ramach stosunku praawnego mieshidzy Dostawcą a Nabywcą w praawnie waene postanowienie, którego treitzi znaczenie będą jak najichciiellej zgodne z treścią i znaczeniem pierwotnego
 5. jeeleli niniejsze warunki są przetuzumaczone, to w przypadku różnicy zdagddotyczzhecej interpretacji tekstu holenderskiego i tekstu przetuzumaczonego, tekst holenderski banydzie

artykuow3 - Oferty i umowy

 1. ummowa wejdzie w yycie wywizhecznie poprzez przyjjeccie lub potwierdzenie na piummie przez Dostawcę cesji od Nabywcy lub poprzez faktyczne (rozpoczchiccie) wykonywania przez Dostawcę cesji
 2. Dostawca nie jest zwizhezany danymi zawartymi w katalogach, obrazach, rysunkach, listach wymiarów, wag, arkuszach danych i tym podobnych, chyba ze są one wyrakovnie zawarte w umowie jako wizhebaccesce dla
 3. Dostawca bzhedzie uprawniony do rozwiagizania Umowy w cajoowicci lub w czzhewicci (bez interwencji sądów), jak również do zawieszenia realizacji wzasnych zobowizdarzeniach:

 • niewykonania przez Nabywcę, lub niewykonania w terminie, lub niewykonania w cayorkoci jednego lub wiucuccej zobowiz却说przysgugujzycych Nabywcy wobec Dostawcy, lub jetelli Dostawca ma uzasadnione podejrzenie, zb Nabywca niewykona, lub niewykona w terminie, lub niewykona w cayorkoci tych zobowi;
 • upadowicci,暂停,lub objejcia postanowieniem opiekuzynm zamawiajagicego i/ lub w inny sposób, jeawiajjawni się (uzasadnione podejrzenie) braku pyynnowicci finansowej zamawiajcego;
 • decyzji i/lub postjellpowania w sprrawie likwidacji Nabywcy, zakoszczenia / sprzedawy dziaalnowici gospodarczej Nabywcy lub gdy charakter dziaalnowicci gospodarczej Nabywcy ulegnie istotnej zmianie w ocenie Dostawcy;
 • w przypadku zajjescicia cayorkoci lub czeswicci majtku zamawiajcego i nie zniesienia tego zajjescia w cizhegu czternastu dni;
 • jeeleli Nabywca nie umoitzliwi Dostawcy dostawy/dostaw, lub w zaleeynowicci od przypadku nie zapwni współdziałania w tym zakresie。

阿提库拉4 -维萨诺维奇和普弗诺维奇

 1. Oferty pochodzzhece od Dostawcy lub sporzzhedzone w jego imieniu, jak również rysunki, obliczenia, opisy, modele, narzzydzia i tym podobne pochodzzhece od Dostawcy pozostają własnością Dostawcy。
 2. Nabywca gwarantuje wobec Dostawcy i zapewni, ze te oferty, rsunki, obliczenia, opisy, modele i tym podobne oraz zawarte w nich dane będą traktowane jako poufne i nie będą kopiowane, ani pokazywane lub ujawniane osobom trzecim, ani wykorzystywane przez osoby trzecie, bez uprzedniej zgody Dostawcy。
 3. Wszelkie prawa o charakterze przemysowym lub intelektualnym, takie jak miymdzy innymi prawa autorskie, w odniesieniu do projektów, rysunków, obliczeky, opisów, modeli, metod pracy, porad, pochodzwce od Dostawcy będą i/lub pozostaną w trakcie realizacji Umowy, jak również po jej zakozynczeniu, wyraźną i wyłączną niezbywalną własnością Dostawcy。

阿提库拉5 - Ceny

Ceny zawarte w ofertach i umowach oraz inaczej okretlone w specyfikacji to:

 • Z wywitzczeniem podatku brotowego, naleebnowicci celnych przywozowych I wywozowych oraz wszystkich innych optat I obciizhezezezyneych przez wwadze;
 • 出厂lub出厂仓库podwykonawcy Dostawcy, lub w zaleeynowicci od przypadku wedtuug uznania Dostawcy - ex warehouse Dostawcy;
 • Z wyzynzyeniem kosztów opakowania;
 • Z wywitzczeniem kosztów zaadunku, wysywki, rozwadunku, transportu, wysywki I ubezpieczenia;
 • Z wywizyzyeniem montazu I innych (usutug)

阿提库拉6 -终点dostaw

 1. Terminy dostaw podane lub uzgodnione przez Dostawcę są jedynie orientacyjne i rozpoczną się po pisemnym potwierdzeniu umowy przez Dostawcę, wej34ciu przez Dostawcę w posiadanie wszystkich dokumentów, danych, zezwolezyni tym podobnych elementów niezbanydnych do wykonania umowy oraz po dopeninieniu wszelkich niezbanydnych formalnotzci, a takewpo otrzymaniu przez Dostawcę zaliczki naleejnej od Nabywcy, o ile zostataya ona uzgodniona。
 2. Przekroczenie terminów dostaw nie daje Nabywcy prawa do odszkodowania, ani do rozwiagizania, zawieszenia lub niewykonania jakiegokolwiek zobowiagizania wobec Dostawcy, za wyjagitkiem sytuacji, gdy i o ile to Przekroczenie jest wynikiem rawitzecgo zaniedbania ze strony

阿提库拉7 - Dostawa, przeniesienie ryzyka i przeniesienie wvasnowicci

 1. Dostawa towarów przez Dostawcę bzydzie miaova miejsce ex factory lub ex warehouse podwykonawcy Dostawcy, lub w zaleebnowicci od przypadku - wedtuug uznania Dostawcy - ex warehouse Dostawcy。根据2000年国际贸易术语解释通则,“工厂交货”。Dostawa stanowi i ma miejsce, gdy towar jest gotowy do wysywki lub transportu do Nabywcy, a Nabywca zostaowo tym poinformowany。Od tego momentu to ary, w tym ich przechowywanie, będą na koszt i ryzyko Nabywcy。Ograniczenia te nie mają wpeywu na (rozszerzone) zastrzeenie wvasno维奇Dostawcy, o którym mowa w artykule 7.3 niniejszych warunków dostaw。
 2. 维西卡,zaadadunek oraz speedycja,运输i rozadunek towarów odbywają się na koszt i ryzyko Nabywcy。W przypadku, gdy Dostawca zapewni wysyłkę, zaadadunek lub spedycję, transport lub rozadunek towarów, odbluddzie się到również na koszt i ryzyko Nabywcy。
 3. Dostawca zachowuje prawo wzasnowici do wszystkich towarów dostarczonych Nabywcy tak dutgo, jak dutgo nie zostanie w caowicci zapbacone to, co Nabywca jest winien Dostawcy z tytuzu dostaw jakichkolwiek towarów i ususug dodatkowych, w tym odsetki i koszty。Nabywca zapewni Dostawcy na pierwsze tazyndanie mozliwotzich skorzystania z tego zastrzeenia wvasnowici w odniesieniu do towarów, poprzez odebranie towarów, w tym wszelki wymagany w tym celu demonta耶扎towarów。Nabywca zapewni Dostawcy w tym celu na pierwsze kitzdanie miymdzy innymi nieograniczony dostkimp do towarów。

阿尔蒂库拉8 -普塔特诺维奇

 1. zaputata faktur od Dostawcy musi skutecznie nastakipiic w Euro w ciakigu 30 dni od daty faktury na konto wskazane przez Dostawcę, bez wadnych redukcji, potrizheczy kompensat。我爱你,我爱你。
 2. Oprócz ustawowych postanowiezyndotyczzycych wystagipienia wymagalnowici zwwoki, wszystkie roszczenia Dostawcy wobec Nabywcy będą ponadto natychmiastowo wymagalne w cayorkci, a Nabywca bymdzie ponadto w zwwooce w wypezynnianiu zobowiwisazzzbebec Dostawcy, bez koniecznowicci zawiadomienia o zwwooce, w kaydym z nastespujjzycych zdarzezynn:

 • w przypadku przekroczenia jakiegokolwiek obowizujcego terminu pwatnowich Nabywcy wobec Dostawcy;
 • w przypadku zolozenia lub ogooszenia wniosku o upadyorzich, lub wniosku o moratorium zamawiajcego;
 • w przypadku zajjesscia jednego lub wiececj składników majtku zamawiaj;
 • jezeli (przedsieyebiorstwo) zamawiajcego zostanie rozwizane lub zlikwidowane, lub zostanie podjielta decyzja w tej sprawie;
 • jeeeli Nabywca nie zastosuje się w terminie wyznaczonym przez Dostawcę do witzdania Dostawcy dostarczenia, w oenie Dostawcy, wystarczajcego zabezpieczenia wykonania przez Nabywcę

 1. Od momentu, gdy roszczenie Dostawcy wobec Nabywcy stanie się wymagalne, Nabywca byldzie winien Dostawcy ponad naleene kwoty odsetki w wysokowicci czterech punktów procentowych powyzhej ustawowych odsetek handlowych stosowanych zgodnie z art。119a ksizhegi 6 Kodeksu Cywilnego,一个takze pozasaszhedowe koszty zwizhazane z dochodzeniem roszczenia, które到koszty są okre涅罗纳15% naleejnej kwoty głównej, jak również koszty szhedowe。Wszystko to obowiwizuje bez uszczerbku dla innych praw i uprawniek Dostawcy, w tym uprawnienia do zawieszenia osobistych zobowizizizizazdostawcy oraz uprawnienia do wypowiedzenia

Artykuł9:如果ł王寅ższa

jezeli Dostawca, z powodu sizyy wyzszej o charakterze trwaym lub przezokres nizhezzydziewci dni, nie bzhedzie mógł dak (dalszego) wykonania Umowy, Dostawca bzhedzie uprawniony, niezalebnie od kwestii, czy siya wyzszyzywwalna i bez obowiwizhezku odszkodowania, do rozwiwizzania Umowy w cayorkzi lub w czzhewci, za pomocą stosownego powiadomienia i bez interwencji szhedowej,bez uszczerbku dla prawa Dostawcy do zapvaty przez Nabywcę za towary i uswutugi juwykonane przez Dostawcę przed wystpieniem sytuacji sizyy wyzszej, lub w zaleeynotzci od przypadku Dostawca byldzie uprawniony do zawieszenia (dalszego) wykonywania Umowy, w cayorkoci lub w czowensci。Dostawca poinformuje zamawiajcego tak szybko jak to mozliwe o zaistnieniu sytuacji sizyy wytszej。

artykuwarsaw 10 - Gwarancja

 1. Dostawca gwarantuje dobry stan kawdego pojedynczego towaru w tolerowanym przez siebie okresie czasu od daty dostawy towaru。
 2. Nabywca jest zobowizyzany, pod groźbą utraty wszelkich roszczezyngwarancyjnych, do sprawdzenia i przeteswania towarów w cigu czternastu dni od dostawy pod ktem ewentualnych wad。Nabywca musi zgososich Dostawcy na piwurmie wszelkie zauwaowone wady, również pod groźbą utraty roszzezyngwarancyjnych, w cizhegu okimiu dni od ich wykrycia lub od momentu, w którym wady te powinny byzyy byich
 3. Dostawca nie udziela gwarancji na wady, które są (czzhezhciowo) wynikiem instalacji, montawu, modyfikacji lub naprawy towarów przez podmioty inne nizhezhewawca, niewystarczajzhecej lub niepraawidowwej konserwacji towarów, niewyakowania towarów lub zwykowego zuzyycia towarów。
 4. Nabywca nie moze powozywak się wobec Dostawcy na roszzeenia gwarancyjne, jekjli Nabywca w momencie powstania tych roszzegdlub w jakimkolwiek późniejszym czasie jest w zwwooce z wypenieniem jakiegokolwiek zobowizynzania wobec Dostawcy。
 5. W przypadku wabnego roszczenia gwarancyjnego Nabywcy, Dostawca wedtuug wasnego uznania (i) wymieni (zleci wymianę) dane towary, lub (ii) dostarczy towary zamienne, lub (iii) zaliczy cenę zapłaconą przez Nabywcę za dane towary。W przypadku, gdy Dostawca byldzie chciaava naprawiic (zlecich naprawę) towarów, Nabywca zaoferuje mu taką mozliwowicch。W przypadku, gdy Dostawca wybierze dostawę towarów zastzhapczych lub zaliczenie zapwaconej ceny, pierwotnie dostarczone towary staną się własnością Dostawcy, a Nabywca byldzie zobowiwizhazany na pierwsze tcauddanie dostarczyic te towary z powrotem do Dostawcy。
 6. niedopeonienie przez Dostawcę obowiązków na podstawie niniejszego artykuuu nie bzydzie stanowiic dla zamawiajcego podstawy do zawieszenia realizacji zobowizawiajcego wobec Dostawcy, ani do wypowiedzenia jakichkolwiek

阿尔蒂库拉克11 - odpowiedzialnoovic i odszkodowanie

 1. odpowiedzialnotzic Dostawcy jest ograniczona we wszystkich przypadkach do wypeonienia zobowizhazzyngwarancyjnych opisanych w artykule 10 niniejszych warunków dostaw。Wszelka dalej id华沙卡odpowiedzialnotzc Dostawcy za szkody poniesione przez Nabywcę lub osoby trzecie jest zatem wyrakovnie wykluczona, z wyjagitkiem sytuacji, gdy szkoda ta jest bezporetrednim wynikiem rawachocego zaniedbania ze strony Dostawcy。
 2. O ile product towarów lub podwykonawca Dostawcy ograniczywarsaw swoją gwarancję lub odpowiedzialnoovic wobec Dostawcy w stopniu wijellkszym ni耶扎ograniczenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialnowicci Dostawcy wynikajesce z art。10 i 11.1 niniejszych warunków dostaw, w stosunkach mianydzy Dostawcą a Nabywcą banydzie obowizyzywazo dalej idowce ograniczenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialnowicci tego producenta lub podwykonawcy。
 3. Nabywca jest zobowiwizany zwolnienia z odpowiedzialnowicci i zrekompensowania Dostawcy wszelkich roszczejn osób trzecich o naprawienie szkody spowodowanej wadami towarów dostarczonych przez Dostawcę。
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialnotzci za strategy wtórne o jakimkolwiek charakterze (w tym strategy handlowe)。Utracone zyski i/lub uszczerbek na wizerunku)。
 5. niezalewnie od postanowiezynartykuuu 11.1 do 11.4 wwenzcznie niniejszych ogólnych warunków dostaw, w przypadku odpowiedzialnowicci Dostawcy do odszkowania bymdzie kwalifikowaic się jedynie szkoda, na którą Dostawca jest ubezpieczony, przy czym nie bymdzie ona przekraczak kwoty, na którą ubezpieczenie Dostawcy zapewnia ochronę。jeutli ubezpieczenie w jakimkolwiek przypadku nie oferuje ochrony lub nie przystazpi do wypataty, Dostawca ponosi odpowiedzialnoovic, odpowiedzialnoovic Dostawcy banydzie ograniczona do dwukrotnotzci kwoty faktury。

artyku华沙12 - Prawo wyakowciwePrawo włściwe我spory

 1. 做wszystkich umów我ofert pochodzzycych od Dostawcy lub skadanych w jego imieniu oraz Do negocjacji zwizhezanych z
 2. W pierwszej instancji swd Rejonowy W鹿特达米市jest wagizciwy do rozstrzygania sporów zwizhezanych ummowami, ofertami ziozonymi przez Dostawcę lub W jego imieniu oraz zwizzanymi nimi negochjacjami, bez uszczerbku dla prawa Dostawcy do wniesienia sporu do innego organu sagidowego wagiciwego zgodnie z obowiwizujibcym
 3. jeeteli Nabywca na podstawie obowizhazujcego prawa, niniejszych ogólnych warunków lub w zaleebnowicd przypadku na podstawie jakiejkolwiek Umowy ponosi odpowiedzialnoovic, a Dostawca zostanie pozwany w tym kontektzcie przez osobę trzecią, Nabywca w pewni zabezpieczy Dostawcę i zrekompensuje mu szkodę poniesioną przez

Kontakt ogolny

Driemanssteeweg 190
鹿特丹CB 3084号
Holandia

椎体serwisowe

Na wszystkie pytania dotyczucce serwisu

梭状棘杆菌

媒体热点łecznościowe

GMS仪器办公室”class=